Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (095) 402-3545; (093) 389-3671

фото 1       В ІІ кварталі 2018 року на базі відділення підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою Дубенського медичного коледжу пройшли підвищення кваліфікації 15 фельдшерів ФАП і амбулаторій на циклі «Організація охорони здоров’я». Нав­чання про­во­ди­лось згід­но зат­вер­дже­них МОЗ Ук­раї­ни навчальної прог­рами під­ви­щення ква­лі­фі­ка­ції – 144 год. За­няття про­хо­ди­ли на ба­зі ко­лед­жу і в зак­ла­дах охо­ро­ни здо­ров’я міс­та Дуб­но та ра­йо­ну у фор­мі пре­зен­та­цій­них і проб­лем­них лек­цій, прак­тич­них за­нять, тре­нінгів­.

           На заняттях  розглядались питання  організації охорони здоров´я і соціальної медицини, внутрішні хвороби, хірургічні хвороби і травматологія, педіатрія, акушерство і гінекологія, паліативна допомога і ін. Та­кож були роз­гля­нуті те­ми не­від­клад­ної ме­дич­ної до­по­мо­ги, ін­фек­ційно­го кон­тро­лю то­що. Слу­ха­чів оз­найом­или із су­час­ною но­рма­тив­но-пра­во­вою ба­зою, про­то­ко­ла­ми, стан­дар­та­ми об­сте­ження та лі­ку­ва­ння хво­рих. До вик­ла­дання бу­ли за­лу­че­ні най­більш дос­від­че­ні, ви­со­коква­лі­фі­ко­ва­ні лі­ка­рі та вик­ла­да­чі ко­лед­жу.

999

            Також пройшов черговий цикл  тематичного вдосконалення «Школа старшої медичної сестри – організація охорони здоров’я». 28 головних, старших медичних сестер закладів охорони здоров’я Рівненської області та їх резерв підвищували свою кваліфікацію на базі Управління охорони здоров’я Рівненської обласної державної адміністрації.

           Новою інформацією, необхідноюфото2  у роботі старшої медичної сестри, поділилися:   Мам­чур Т.П., го­лов­ний спе­ціа­ліст від­ді­лу са­ні­тар­но-епі­де­міо­ло­гіч­но­го наг­ля­ду та ор­га­ні­за­ції  роз­слі­ду­вання спа­ла­хів Го­лов­но­го уп­рав­ління Дер­жпрод­спо­живс­луж­би в Рів­ненсь­кій об­лас­ті;   Ро­ма­ні­ши­на Л.К., го­ло­ва Рів­ненсь­кої об­лас­ної асо­ціа­ції сес­тер ме­дич­них;     Дейнека Н.В., зас­туп­ник го­лов­но­го лі­ка­ря з мед­сест­рин­ства КЗ «Обласний онкологічний диспансер»РОР;     Хус­ну­ллі­на І.Р., го­лов­на сест­ра ме­дич­на КЗ ЦПМСД «Юві­лей­ний»;  Сто­лярчук Д.М., го­лов­на сес­тра ме­дич­на КЗ «Стан­ція пе­ре­ли­ва­ння кро­ві» Рів­ненсь­кої об­лас­ної ра­ди.

           18 медичних сестер пройшли те­ма­тич­не удос­ко­на­лення  на цик­лі: «Шко­ла стар­шої ме­дич­ної сес­три – не­від­кла­дні ста­ни» на ба­зі нав­ча­льно-тре­ну­валь­но­го від­ді­лу  КЗ «Об­лас­ний центр екс­тре­ної ме­дич­ної до­по­мо­ги та ме­ди­ци­ни ка­тас­троф» Рів­не­нської об­лас­ної ра­ди, слу­ха­ча­ми яко­го ста­ли стар­ші ме­дич­ні сес­три, їх ре­зерв, го­лов­ні сес­три ме­дич­ні. За­няття на да­но­му цик­лі про­во­ди­ли об­лас­ні спе­ціа­ліс­ти: Уш­ке­вич О.А., Ка­чан О.В., Миронюк І.І., Овсійчук Н.В., Обу­ховсь­ка Л.І., Ма­ле­вич Ю.М., Со­кол Р.В., Во­рон­цов О.О., Медун Ю.Д..

             Підсумками кожного із циклів були іспити, які проводились у вигляді комп’ютерного тестового контролю. За результатами контролю  слухачі показали хороші результати і отримали свідоцтва.

Залишити коментар

Наші координати та реквізити

тел. приймальна в.о. директора Кислюк Ж. М.

(03656)3-23-82, (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Бухальська Н.В.

(03656)4-12-43

електронна пошта

dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 22.10.2021
ВП "Дубенський фаховий медичний коледж" КЗВО "Рівненська медична академія" РОР
код 44384258
р/р UA 958201720314281001201101810
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 22.10.2021
ВП "Дубенський фаховий медичний коледж" КЗВО "Рівненська медична академія" РОР
код 44384258
р/р UA 968201720314251001202101810
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУального захисту
2014-2020 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design