відділення підвищення кваліфікації молодших спеціалістів

  • Категорія запису:Новини

фото 1       В ІІ кварталі 2018 року на базі відділення підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою Дубенського медичного коледжу пройшли підвищення кваліфікації 15 фельдшерів ФАП і амбулаторій на циклі «Організація охорони здоров’я». Нав­чання про­во­ди­лось згід­но зат­вер­дже­них МОЗ Ук­раї­ни навчальної прог­рами під­ви­щення ква­лі­фі­ка­ції – 144 год. За­няття про­хо­ди­ли на ба­зі ко­лед­жу і в зак­ла­дах охо­ро­ни здо­ров’я міс­та Дуб­но та ра­йо­ну у фор­мі пре­зен­та­цій­них і проб­лем­них лек­цій, прак­тич­них за­нять, тре­нінгів­.

           На заняттях  розглядались питання  організації охорони здоров´я і соціальної медицини, внутрішні хвороби, хірургічні хвороби і травматологія, педіатрія, акушерство і гінекологія, паліативна допомога і ін. Та­кож були роз­гля­нуті те­ми не­від­клад­ної ме­дич­ної до­по­мо­ги, ін­фек­ційно­го кон­тро­лю то­що. Слу­ха­чів оз­найом­или із су­час­ною но­рма­тив­но-пра­во­вою ба­зою, про­то­ко­ла­ми, стан­дар­та­ми об­сте­ження та лі­ку­ва­ння хво­рих. До вик­ла­дання бу­ли за­лу­че­ні най­більш дос­від­че­ні, ви­со­коква­лі­фі­ко­ва­ні лі­ка­рі та вик­ла­да­чі ко­лед­жу.

999

            Також пройшов черговий цикл  тематичного вдосконалення «Школа старшої медичної сестри – організація охорони здоров’я». 28 головних, старших медичних сестер закладів охорони здоров’я Рівненської області та їх резерв підвищували свою кваліфікацію на базі Управління охорони здоров’я Рівненської обласної державної адміністрації.

           Новою інформацією, необхідноюфото2  у роботі старшої медичної сестри, поділилися:   Мам­чур Т.П., го­лов­ний спе­ціа­ліст від­ді­лу са­ні­тар­но-епі­де­міо­ло­гіч­но­го наг­ля­ду та ор­га­ні­за­ції  роз­слі­ду­вання спа­ла­хів Го­лов­но­го уп­рав­ління Дер­жпрод­спо­живс­луж­би в Рів­ненсь­кій об­лас­ті;   Ро­ма­ні­ши­на Л.К., го­ло­ва Рів­ненсь­кої об­лас­ної асо­ціа­ції сес­тер ме­дич­них;     Дейнека Н.В., зас­туп­ник го­лов­но­го лі­ка­ря з мед­сест­рин­ства КЗ «Обласний онкологічний диспансер»РОР;     Хус­ну­ллі­на І.Р., го­лов­на сест­ра ме­дич­на КЗ ЦПМСД «Юві­лей­ний»;  Сто­лярчук Д.М., го­лов­на сес­тра ме­дич­на КЗ «Стан­ція пе­ре­ли­ва­ння кро­ві» Рів­ненсь­кої об­лас­ної ра­ди.

           18 медичних сестер пройшли те­ма­тич­не удос­ко­на­лення  на цик­лі: «Шко­ла стар­шої ме­дич­ної сес­три – не­від­кла­дні ста­ни» на ба­зі нав­ча­льно-тре­ну­валь­но­го від­ді­лу  КЗ «Об­лас­ний центр екс­тре­ної ме­дич­ної до­по­мо­ги та ме­ди­ци­ни ка­тас­троф» Рів­не­нської об­лас­ної ра­ди, слу­ха­ча­ми яко­го ста­ли стар­ші ме­дич­ні сес­три, їх ре­зерв, го­лов­ні сес­три ме­дич­ні. За­няття на да­но­му цик­лі про­во­ди­ли об­лас­ні спе­ціа­ліс­ти: Уш­ке­вич О.А., Ка­чан О.В., Миронюк І.І., Овсійчук Н.В., Обу­ховсь­ка Л.І., Ма­ле­вич Ю.М., Со­кол Р.В., Во­рон­цов О.О., Медун Ю.Д..

             Підсумками кожного із циклів були іспити, які проводились у вигляді комп’ютерного тестового контролю. За результатами контролю  слухачі показали хороші результати і отримали свідоцтва.