Вищий комунальний навчальний заклад
"Дубенський медичний коледж"
Рівненської обласної ради
DUBNOMED@UKR.NET м. Дубно, вул. К. Острозького, 25
Тел./факс: (03656) 3-23-82
тел.: (03656) 3-23-72

Категорія Новини

kqIvCFxEYj0«Я маю те, що в сер­ці не вми­рає…» – са­ме під та­кою наз­вою 14 бе­рез­ня від­бувся у Ду­бе­нсько­му ме­дич­но­му ко­ле­джі лі­те­ра­тур­но-мис­тець­кий ве­чір, при­свяче­ний па­м’яті Та­ра­са Шев­чен­ка. Читати далі »

DSCF435410 бе­рез­ня 2016 ро­ку сту­ден­ти І кур­су Ду­бе­нсько­го ме­дич­но­го ко­ле­джу ра­зом з вик­ла­да­чем укра­їнської лі­те­ра­ту­ри Вла­сюк А.І. від­ві­да­ли Лі­те­ра­тур­ний му­зей Ула­са Сам­чу­ка, що зна­хо­диться в м. Рів­не. Екс­кур­сію про­ве­ла за­ві­ду­вачка зак­ла­ду Інна  На­гор­на. Читати далі »

IMG_5511В Ук­ра­їні вес­на по­чи­на­ється з Шев­чен­ком. У бе­рез­ні по­ет на­ро­дився, у бе­рез­ні 1840 ро­ку вий­шов пер­ший йо­го „Коб­зар”, у бе­ре­зні він по­ки­нув цей світ. Щоб на­га­да­ти про ве­лич Т.Г. Шев­чен­ка са­ме 9 бе­резня 2016 ро­ку сту­ден­ти і гос­ті Ду­бе­нсько­го ме­дич­но­го ко­лед­жу ма­ли змо­гу по­ба­чи­ти вис­тав­ку реп­ро­дук­цій кар­тин ге­нія, зга­да­ти ряд­ки йо­го тво­рів, які бу­ли роз­мі­ще­ні на две­рях ауди­то­рій. Ад­же вір­ші пое­та ак­туа­льні сьо­год­ні так са­мо, як і дві сот­ні ро­ків то­му. Че­рез „Коб­зар” Та­рас Гри­го­ро­вич звер­тає­ться й до­ни­ні до сво­го на­ро­ду. А ще сту­ден­ти І кур­су  пе­рег­ляну­ли фільм кі­нос­ту­дії „Дуб­но”  „Шев­чен­ко­ва до­ро­га”, ре­жи­се­ра Ми­ко­ли Ве­лич­ков­сько­го, який роз­по­ві­дає про шля­хи ге­нія Рів­нен­щи­ною.

12 бе­ре­зня від­бу­лося від­кри­те прак­тич­не за­ня­ття з ана­то­мії лю­ди­ни на те­му: «Ана­то­мія се­чо­вої сис­те­ми» для сту­ден­тів АА (111) кур­су, яке про­ве­ла вик­ла­дач Шви­дко Юлія Во­ло­ди­ми­рів­на. Читати далі »

30 березня 2016 року об 11 годині
Дубенський медичний коледж
запрошує на

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ

учнів 9-11 класів загальноосвітніх шкіл та всіх бажаючих відвідати наш коледж. В ході зустрічі Ви зможете отримати вичерпну інформацію про заклад, про відділення і спеціальності, ознайомитися з правилами прийому на 2016 рік,  взяти участь у пробному тестування з біології  (9 клас), дізнатись про навчання та дозвілля наших студентів.
МИ ЧЕКАЄМО НА ВАС, НАШІ АБІТУРІЄНТИ!
Наша адреса: м. Дубно, вул. К. Острозького, 25.
Тел./факс: (03656) 3-23-82, тел.: (03656) 3-23-72.
E-mail: dubnomed@ukr.net

Online запитання приймальній комісії
37
наші координати

тел. приймальна директора Венгрин Н.О. (03656)3-23-82

тел. заступника директора з навчальної роботи Кислюк Ж.М. (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Приходько Л.А.(03656)4-12-43

електронна пошта dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 28.05.2020
ВКНЗ "Дубенський медичний коледж"
код 05506997
р/р UA 508201720314261003201025273
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 28.05.2020
ВКНЗ "Дубенський медичний коледж"
код 05506997
р/р 518201720314231003202025273
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
Плани закупівель
НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУального захисту
https://www.youtube.com/channel/UCSd6HJSZ9pWKTFnbpatJpLQ?view_as=subscriber
2014 © Дубенський медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design