Вищий комунальний навчальний заклад
"Дубенський медичний коледж"
Рівненської обласної ради
м. Дубно, вул. К. Острозького, 25
Тел./факс: (03656) 3-23-82
тел.: (03656) 3-23-72

Категорія Новини

IMG_4738Під та­ким де­ві­зом про­тя­гом 08-12 лю­то­го у Ду­бен­сь­ко­му ме­дич­но­му ко­ле­д­жі від­бу­ла­ся вис­тав­ка свят­ко­вих ві­таль­них ва­лен­ти­нок, які сту­ден­ти зак­ла­ду ви­го­то­ви­ли влас­но­руч. Ор­га­ні­за­то­ра­ми за­хо­ду ста­ли чле­ни гур­тка іно­зем­ної мови та їх керівник, викладач англійської та французької мов, Ольга Полоцька. Студентка групи БЛ 209 Анна-Марія Матвіїв представила презентаційні матеріали англійською мовою. Захід був проведений в рамках міської акції «Подаруй валентинку солдату!» Студенти з душею віднеслися до участі у ній. Адже близько 30 вітальних листівок із паперу, дерева, тканини, бісеру, пластику, наповнені щирими побажаннями миру і швидкого повернення додому відправлено на Схід. Сподіваємося, що ці валентинки вселять у серця наших воїнів віру і надію в перемогу та ще раз нагадають солдатам, що їх з нетерпінням чекають вдома.

QTqDAEflPiY10 лю­то­го у Ду­бе­нсь­ко­му ме­ди­чно­му ко­ле­джі від­був­ся пси­хо­ло­гіч­ний тре­ні­нг для мо­ло­дих вик­ла­да­чів зак­ла­ду. Про­ве­ла йо­го пра­кти­чний пси­хо­лог ме­ди­чно­го ко­ле­джу Алла Гла­дин. Під час тре­ні­нгу уча­сни­ки ви­ко­ну­ва­ли різ­но­ма­ні­тні впра­ви: діа­гно­сту­ва­ння нас­трою, «моз­ко­вий штурм», ви­ко­ри­ста­ли ме­то­ди­ку «Тра­нсак­тний ана­ліз спі­лку­ва­ння». Про­ве­де­ння та­ких за­хо­дів се­ред мо­ло­дих пе­да­го­гів та сту­де­нтів у ко­ле­джі є тра­ди­цій­ним. Бо ж за їх сприя­ння вик­лада­чам-по­чат­ків­цям на­дає­ться до­по­мо­га у ви­рі­ше­нні про­бле­ми з по­до­ла­ння стра­ху у ро­бо­ті із сту­де­нта­ми, що є осно­вою ефе­кти­вної їх дія­ль­но­сті і спря­мо­ву­ють сту­де­нтів до акти­вно­сті, ко­му­ні­ка­бе­льно­сті, від­кри­то­сті та роз­кри­ття вла­сно­го «Я».

lFAWkF_diAs9 лю­то­го в акто­вій за­лі Ду­бе­нсь­ко­го ме­ди­чно­го ко­ле­джу від­бу­ла­ся зус­тріч сту­де­нтів з го­ло­вою Рів­не­нсь­кої об­ла­сної гро­ма­дсь­кої орга­ні­за­ції «Ци­ві- льний ко­рпус Азов» Кос­тян­ти­ном Яро­сла­во­ви­чем Cе­ба­ло та бій­ця­ми до­бро­во­льчо­го пол­ку «Азов». Сту­де­нти пе­ре­гля­ну­ли до­ку­ме­нта­льний фільм «У кож­ного свій фронт» про участь бій­ців у бой­ових діях у зо­ні АТО, а та­кож роз­по­ві­ли про дія­льність Ци­ві­льно­го Кор­пус­у на те­ре­нах Рівненщини. Під час обговорення студенти мали можливість задати питання запрошеним і ви­сло­ви­ти свою ду­мку що­до си­туа­ції в Укра­їні.

88qKM-79qlc04 лю­то­го 2016 ро­ку у Ду­бе­нсько­му ме­ди­чно­му ко­ле­джі від­бу­лося чер­го­ве за­сі­да­ння пе­да­го­гі­чної ра­ди. На по­ря­дку де­нно­му роз­гля­да­ли­ся пи­та­ння про під­су­мки нав­ча­льно-ви­хо­вної ро­бо­ти за І пів­рі­ччя і зав­да­ння пе­да­го­гіч­но­го ко­ле­кти­ву в ІІ пів­рі­ччі 2015/2016 нав­ча­льно­го ро­ку, про зат­вер­дже­ння Рі­ше­ння та зві­ту Дер­жа­вної екза­ме­на­цій­ної ко­мі­сії за на­слід­ка­ми дер­жав­них ек­за­ме­нів та по­да­льше вдос­ко­на­ле­ння сис­те­ми під­го­то­вки фа­хів­ців спе­ціаль­ності «Аку­ше­рська спра­ва». Бі­бліоте­кар зро­би­ла ко­рот­кий огляд ме­то­ди­чної та нор­ма­ти­вної лі­те­ра­ту­ри, яка на­дій­шла в зак­лад про­тя­гом нав­чаль­но­го ро­ку. Вик­ла­да­чі ко­ле­джу, які ате­сту­ються у цьо­му ро­ці, за­про­по­ну­ва­ли до ува­ги при­су­тніх свої пе­да­го­гі­чні до­ро­бки та тво­рчі на­пра­цю­ва­ння. За ре­зуль­та­та­ми за­сі­да­ння пе­да­го­гіч­ної ра­ди прий­ня­то від­по­ві­дні рі­ше­ння.

IMG_613922На за­про­ше­ння Украї­нсько­го Ка­то­лиць­ко­го Уні­ве­рси­те­ту вик­ла­да­чі Ду­бенсь­ко­го ме­ди­чно­го ко­ле­джу ста­ли уча­сни­ка­ми нау­ко­во-пра­кти­чної кон­фе­ре­нції на те­му: «Па­ліа­ти­вна опі­ка як вті­ле­ння хри­сти­янсько­го ми­ло­се­рдя», яка від­бу­ла­ся 02 лю­то­го 2016 ро­ку у мі­сті Льво­ві. Те­ма­ти­ку за­хо­ду за­про­по­ну­вав о. Арна­льдо Пан­ґра­цці, про­фе­сор Між­на­ро­дно­го Бо­го­сло­всь­ко­го Ін­сти­ту­ту Camillianum (Рим, Іта­лія), зве­рта­ючись до свя­ще­ни­ків-ка­пе­ла­нів УГКЦ та пра­ців­ни­ків хос­пі­сів. На кон­фе­ре­нції роз­гля­да­ли­ся пи­та­ння па­ліа­ти­вної до­по­мо­ги без­на­дій­но хво­рим та їх сім’ям, а та­кож пси­хо­ло­гіч­ні та ду­хо­вні аспе­кти суп­ро­во­ду па­ціє­нтів хос­пісу.

Календар
Жовтень 2019
П В С Ч П С Н
« Вер    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
наші координати

тел. приймальна директора Венгрин Н.О. (03656)3-23-82

тел. заступника директора з навчальної роботи Малюта В.Р. (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Приходько Л.А.(03656)4-12-43

електронна пошта dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 16.01.2019
ВКНЗ "Дубенський медичний коледж"
код 05506997
р/р 31557284125273
МФО 833017
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 16.01.2019
ВКНЗ "Дубенський медичний коледж"
код 05506997
р/р 3155 4284 2252 73
МФО 833017
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
Плани закупівель
2014 © Дубенський медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design