Вищий комунальний навчальний заклад
"Дубенський медичний коледж"
Рівненської обласної ради
м. Дубно, вул. К. Острозького, 25
Тел./факс: (03656) 3-23-82
тел.: (03656) 3-23-72

Категорія Новини

DSC01653На­пе­ре­дод­ні Но­во­го ро­ку та Різ­двя­них свят ди­рек­тор ко­лед­жу, го­ло­ва Ві­до­крем­ле­но­го під­роз­ді­лу «Рів­ненсь­ка об­лас­на ор­га­ні­за­ція» ГО «Ук­раїнсь­ка лі­га роз­вит­ку па­ліа­тив­ної та хос­піс­ної до­по­мо­ги» На­дія Вен­грин зі сту­ден­та­ми ма­ли приєм­ну на­го­ду при­ві­та­ти Свя­тій­шо­го Пат­ріар­ха Київсь­ко­го і Всієї Ру­си-Ук­раї­ни Фі­ла­ре­та Читати далі »

Впро­довж 2016 ро­ку від­ді­ле­нням піс­лядип­лом­ної ос­ві­ти Ду­бенсь­ко­го ме­дич­но­го ко­лед­жу про­во­ди­лося те­ма­тич­не удос­ко­на­лення го­лов­них, стар­ших сес­тер ме­дич­них зак­ла­дів охо­ро­ни здо­ров’я Рів­нен­щи­ни та їх ре­зер­ву з пи­тань не­від­клад­них ста­нів. Читати далі »

IMG_2300В гар­но приб­ра­ній за­лі, спов­не­ній но­во­річ­но­го наст­рою, 15 гру­дня 2016р. в на­шо­му ме­дич­но­му ко­лед­жі бу­ла про­ве­де­на від­кри­та ви­хов­на го­ди­на на те­му: «Різ­двя­ні Міс­те­рії». Читати далі »

IMG_240112 гру­дня 2016 ро­ку в на­шо­му ко­лед­жі пре­зен­ту­ва­ли но­вий ви­пуск аль­ма­на­ху «Зо­рі на­род­жую­ться на зем­лі». Цьо­го­річ ви­да­ння аль­ма­на­ху прис­вя­ти­ли 25-річ­чю Не­за­леж­нос­ті Ук­раї­ни та 20-річ­чю Кон­сти­ту­ції Укра­їни. Читати далі »

оля2Що­річ­но в Ук­раї­ні про­во­диться Між­на­род­ний мов­но-лі­те­ра­тур­ний кон­курс уч­нівсь­кої та сту­ден­тської мо­ло­ді іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка. Про­ве­дення цьо­го кон­кур­су сприяє під­не­сенню прес­ти­жу ук­раїнсь­кої мо­ви і лі­те­ра­ту­ри у мо­ло­до­го по­ко­ління, під­ви­щення рівня за­галь­ної мов­ної куль­ту­ри, ви­хо­ва­нню в йо­го учас­ни­ків по­чуття гор­дос­ті за свій на­род, лю­бо­ві до рід­но­го краю, вша­ну­вання Ве­ли­ко­го Коб­заря, пое­та сві­то­во­го рів­ня – Т.Г. Шев­чен­ка. Читати далі »

Календар
Листопад 2018
П В С Ч П С Н
« Жов    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
наші координати

тел. приймальна директора Венгрин Н.О. (03656)3-23-82

тел. заступника директора з навчальної роботи Малюта В.Р. (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Приходько Л.А.(03656)4-12-43

електронна пошта dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
ВКНЗ "Дубенський медичний коледж"
код 05506997
р/р 31557284125273
МФО 833017
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
Плани закупівель
2014 © Дубенський медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design