Святий Миколай іде – Різдво веде

IMG_9911Тра­ди­цій­но на свя­то Свя­то­го Ми­ко­лая сту­ден­ти ко­лед­жу ві­тають па­цієн­тів Ду­бенсь­ко­го хос­пі­су. Так бу­ло і цьо­го ра­зу. Ко­ляд­ка­ми, щед­рів­ка­ми та влас­но­руч зроб­ле­ни­ми но­во­річ­ни­ми су­ве­ні­ра­ми во­лон­те­ри  із Св.Мико­лаєм за­ві­та­ли до хос­пі­су. (більше…)

Читати даліСвятий Миколай іде – Різдво веде

Студент року

Шановне студентство!

Щороку у нашому навчальному закладі проводиться конкурс – рейтинг „Студент року”. Підтримайте свого кандидата, проголосувавши за нього. (більше…)

Читати даліСтудент року

Тематичне удосконалення на циклі «Школа старшої медичної сестри»

IMG_20171027_104034На ба­зі уп­рав­ління охо­ро­ни здо­ров’я Рів­ненсь­кої обл­дер­жад­мі­ніст­ра­ції з 25 по 29 ве­ресня і з 23 по 27 жовтня про­ве­де­но два чер­го­вих цик­ли те­ма­тич­но­го удос­ко­на­лення го­лов­них і стар­ших ме­дич­них сес­тер зак­ла­дів охо­ро­ни здо­ров’я Рів­нен­щи­ни та їх ре­зер­ву «Шко­ла стар­шої ме­дич­ної – ор­га­ні­за­ція охо­ро­ни здо­ров’я». (більше…)

Читати даліТематичне удосконалення на циклі «Школа старшої медичної сестри»

підвищення кваліфікації на циклі сімейна медицина

25З 19 ве­ресня по 13 жов­тня на ба­зі від­ді­лення піс­ля­дип­лом­ної ос­ві­ти Дубенсь­ко­го ме­дич­но­го ко­лед­жу на цик­лі «Сі­мей­на ме­ди­ци­на» пройш­ли під­ви­ще­ння ква­лі­фі­ка­ції 23 ме­дич­ні сест­ри за­галь­ної прак­ти­ки – сі­мей­ної ме­ди­ци­ни. (більше…)

Читати даліпідвищення кваліфікації на циклі сімейна медицина

добро починається з тебе

В рамках тижня паліативної  медицини колективом коледжу та волонтерами було проведено ряд заходів з метою інформування населення про важливість розвитку та підтримки хоспісної допомоги. (більше…)

Читати далідобро починається з тебе