НАШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА

Підготовка фахових молодших бакалаврів за освітньою програмою  “Лікувальна справа” ведеться для діяльності в галузі охорони здоров`я, надання долікарняної лікувально-профілактичної допомоги, невідкладної медичної допомоги при гострих захворюваннях та нещасних випадках.

АКУШЕРСЬКА СПРАВА

Підготовка фахових молодших бакалаврів за освітньою програмою  “Акушерська справа” ведеться для професійної діяльності в галузі охорони здоров`я для надання долікарняної лікувально-профілактичної допомоги вагітним та гінекологічно хворим.

ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА

Здійснення післядипломної підготовки молодших спеціалістів з медичною освітою у Дубенському фаховому медичному коледжі продиктована необхідністю своєчасного підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів Рівненської області

НОВИНИ

на засіданні циклової комісії

15 червня 2016 ро­ку від­бу­лося за­сі­дання цик­ло­вої ко­мі­сії про­фе­сій­ної та прак­тич­ної під­го­тов­ки те­ра­пев­тич­но­го спря­му­вання, на ...

Зустріч випускників

Тра­ди­цій­на зус­тріч ви­пус­кни­ків Ду­бенсь­ко­го ме­дич­но­го ко­лед­жу від­бу­лася 28 травня у місь­ко­му Бу­дин­ку ді­тей та мо­ло­ді ...

Акція «Кинь цигарку – отримай аскорбінку!»

Під та­кою наз­вою сту­ден­ти Ду­бенсь­ко­го ме­дич­но­го ко­лед­жу про­ве­ли чер­го­ву ак­цію, прис­вяче­ну Між­на­род­но­му Дню бо­роть­би з ...

ВІДЕО

КОНТАКТИ

Навчальний корпус

Гуртожиток