Ви зараз переглядаєте Вибір освітніх компонентів (навчальних дисциплін)

Вибір освітніх компонентів (навчальних дисциплін)

Обрання студентами вибіркових навчальних дисциплін у ВП «Дубенський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» РОР здійснюється відповідно до Розділу ІX статті 54 Закону України «Про фахову передвищу освіту», пункт 75 «вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньо-професійною програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 10 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС».

 Вибіркові дисципліни, які студенти обирають самостійно – це дисципліни, які вводяться для ефективного використання можливостей коледжу з метою задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб здобувачів освіти, підвищення їх конкурентоспроможності та затребуваності на ринку праці, врахування регіональних потреб.

        Вільний вибір  навчальних дисциплін створює умови для:

 – поглиблення професійних знань у межах обраної освітньо-професійної програми та формування додаткових спеціальних компетентностей;

 – поглиблення своїх знань і здобуття додаткових загальних і спеціальних компетентностей у межах споріднених галузей знань;

 – ознайомлення із сучасним рівнем науково-практичних досліджень та  поглиблення знань за загальними компетентностями.

        З метою забезпечення вільного вибору навчальних дисциплін для вивчення в 2024/2025н.р. адміністрація коледжу організувала презентації вибіркових освітніх компонент для здобувачів освіти викладачами коледжу.

 Викладачами циклових комісій були підготовлені презентації запропонованих дисциплін вибіркової частини навчального плану.

Право вибору надається усім студентам. Кількість вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік, кількість годин на їх вивчення, форми контролю визначаються освітньо-професійною програмою та навчальним планом, за якими навчається здобувач освіти.