Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (телефонувати з 30.06.2022) +38 (098) 034-89-10
dubnomed@ukr.net
Мова освітнього процесу - українська

IMG_9911Тра­ди­цій­но на свя­то Свя­то­го Ми­ко­лая сту­ден­ти ко­лед­жу ві­тають па­цієн­тів Ду­бенсь­ко­го хос­пі­су. Так бу­ло і цьо­го ра­зу. Ко­ляд­ка­ми, щед­рів­ка­ми та влас­но­руч зроб­ле­ни­ми но­во­річ­ни­ми су­ве­ні­ра­ми во­лон­те­ри  із Св.Мико­лаєм за­ві­та­ли до хос­пі­су. Ок­рім влас­них по­да­рун­ків, во­ни під­го­ту­ва­ли IMG_3327і роз­да­ли да­рун­ки, які бу­ли на­да­ні бла­го­дій­ною ор­га­ні­за­цією з Нор­ве­гії від Lions Club че­рез Ха­раль­да Ва­ге­на та йо­го до­ві­ре­ну осо­бу в м. Дуб­но. Ра­дос­ті не бу­ло меж, особ­ли­во для па­ні Со­фії, якій в цей день ви­пов­ни­лось 90 ро­ків. Во­на от­ри­ма­ла особ­ли­вий по­да­ру­нок і ві­тання.  Ко­ля­ду­ва­ли зі сту­ден­та­ми і па­цієн­ти, хо­ча біль­шість з них при­ку­ті до ліж­ка. Свя­то бу­ло емо­цій­ним і вра­ження від ньо­го у біль­шос­ті за­ли­шаться на дов­го у па­м’я­ті. Вдяч­ність усім, хто до­лу­чився до цьо­го свя­та Свя­то­го Ми­ко­лая.

Комментарии закрыты.

ВІДЕО
До уваги молодших спеціалістів з медичною освітою.
Реєстрація слухачів на цикл тематичного удосконалення "Школа старшої медичної сестри, невідкладні стани" (з 30.05.2022 по 03.06.2022), триватиме до 29.05.2022 включно.

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

Цикл підвищення кваліфікації буде проводитися з використанням технологій дистанційного навчання.

Заповнений корінець путівки та витяг із наказу про направлення на підвищення кваліфікації, просимо надіслати за адресою: м. Дубно, вул. К. Острозького, 25, ВП "ДУБЕНСЬКИЙ ФАХОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ" КЗВО "РІВНЕНСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ" РОР
Корисні посилання

pd-ru

pd-ru

pd-ru

pd-ru

pd-ru

2014-2022 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design