Святий Миколай іде – Різдво веде

  • Категорія запису:Новини

IMG_9911Тра­ди­цій­но на свя­то Свя­то­го Ми­ко­лая сту­ден­ти ко­лед­жу ві­тають па­цієн­тів Ду­бенсь­ко­го хос­пі­су. Так бу­ло і цьо­го ра­зу. Ко­ляд­ка­ми, щед­рів­ка­ми та влас­но­руч зроб­ле­ни­ми но­во­річ­ни­ми су­ве­ні­ра­ми во­лон­те­ри  із Св.Мико­лаєм за­ві­та­ли до хос­пі­су. Ок­рім влас­них по­да­рун­ків, во­ни під­го­ту­ва­ли IMG_3327і роз­да­ли да­рун­ки, які бу­ли на­да­ні бла­го­дій­ною ор­га­ні­за­цією з Нор­ве­гії від Lions Club че­рез Ха­раль­да Ва­ге­на та йо­го до­ві­ре­ну осо­бу в м. Дуб­но. Ра­дос­ті не бу­ло меж, особ­ли­во для па­ні Со­фії, якій в цей день ви­пов­ни­лось 90 ро­ків. Во­на от­ри­ма­ла особ­ли­вий по­да­ру­нок і ві­тання.  Ко­ля­ду­ва­ли зі сту­ден­та­ми і па­цієн­ти, хо­ча біль­шість з них при­ку­ті до ліж­ка. Свя­то бу­ло емо­цій­ним і вра­ження від ньо­го у біль­шос­ті за­ли­шаться на дов­го у па­м’я­ті. Вдяч­ність усім, хто до­лу­чився до цьо­го свя­та Свя­то­го Ми­ко­лая.