Тематичне удосконалення на циклі «Школа старшої медичної сестри»

  • Категорія запису:Новини

IMG_20171027_104034На ба­зі уп­рав­ління охо­ро­ни здо­ров’я Рів­ненсь­кої обл­дер­жад­мі­ніст­ра­ції з 25 по 29 ве­ресня і з 23 по 27 жовтня про­ве­де­но два чер­го­вих цик­ли те­ма­тич­но­го удос­ко­на­лення го­лов­них і стар­ших ме­дич­них сес­тер зак­ла­дів охо­ро­ни здо­ров’я Рів­нен­щи­ни та їх ре­зер­ву «Шко­ла стар­шої ме­дич­ної – ор­га­ні­за­ція охо­ро­ни здо­ров’я». Свою ква­лі­фі­ка­цію під­ви­щи­ли 23 і 18 від­по­від­но ме­дич­них сес­тер.Романішина Згід­но нав­чаль­ної прог­ра­ми розг­ляда­лися пи­тання, знання яких необ­хід­не в що­де­нній ро­бо­ті стар­шої ме­дич­ної сест­ри: ор­га­ні­за­ція ро­бо­ти  мед­сест­ринсь­кої служ­би, ді­ло­водс­тва, тру­до­вих від­но­син, ін­фек­цій­ної без­пе­ки, дот­ри­мання са­нітар­но-про­ти­епі­де­міч­но­го ре­жи­му, іму­ноп­ро­фі­лак­ти­ки  та іму­но­те­ра­пії ін­фек­цій­них хво­роб, па­ліа­тив­ної ме­дич­ної до­по­мо­ги, ети­ко-деон­то­ло­гіч­ні ас­пек­ти, лі­цен­зу­вання та акре­ди­тація сис­те­ми охо­ро­ни здо­ров’я. Під­сум­ко­ві за­няття про­ве­де­ні у виг­ля­ді тес­то­во­го кон­тролю, під час яко­го ме­дич­ні сес­три по­ка­за­ли гар­ні ре­зуль­та­ти.