Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ - УКРАЇНСЬКА
DUBNOMED@UKR.NET м. Дубно, вул. К. Острозького, 25
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (095) 402-3545; (093) 389-3671

25З 19 ве­ресня по 13 жов­тня на ба­зі від­ді­лення піс­ля­дип­лом­ної ос­ві­ти Дубенсь­ко­го ме­дич­но­го ко­лед­жу на цик­лі «Сі­мей­на ме­ди­ци­на» пройш­ли під­ви­ще­ння ква­лі­фі­ка­ції 23 ме­дич­ні сест­ри за­галь­ної прак­ти­ки – сі­мей­ної ме­ди­ци­ни. За­галь­ний обсяг нав­чаль­ної прог­ра­ми пе­ред­ба­чає 144 го­ди­ни. Най­біль­ше го­дин від­ве­де­но на про­філю­ючу дис­цип­лі­ну «Внут­ріш­ня ме­ди­ци­на», а та­кож «Охо­ро­на здо­ров’я ді­тей», «Не­відк­лад­на ме­дич­на до­по­мо­га». Роз­гля­да­лися те­ми з охо­ро­ни здо­ров’я жі­нок, ін­фек­цій­но­го кон­тролю, реп­ро­дук­тив­но­го здо­ров’я та ін­ші. Слу­ха­чі бу­ли оз­найо­мле­ні із су­час­ною нор­ма­тив­но-пра­во­вою  ба­зою, стан­дар­та­ми обс­те­же­ння та лі­ку­ва­ння па­цієн­тів. До про­ве­де­ння за­нять бу­ли за­лу­че­ні вик­ла­да­чі ко­лед­жу та про­від­ні фа­хів­ці зак­ла­дів охо­ро­ни здо­ро­в’я Ду­бен­щи­ни.Під­сум­ко­ве заня­ття бу­ло про­ве­де­не у фор­мі під­сум­ко­во­го тес­то­во­го конт­ро­лю, на яко­му слу­ха­чі по­ка­за­ли хо­ро­ші резу­льта­ти.

Залишити коментар

Наші координати та реквізити

тел. приймальна в.о. директора Кислюк Ж. М.

(03656)3-23-82, (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Бухальська Н.В.

(03656)4-12-43

електронна пошта

dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 12.02.2021
КЗ "Дубенський фаховий медичний коледж" РОР
код 05506997
р/р UA 628201720314201005201025273
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 12.02.2021
КЗ "Дубенський фаховий медичний коледж" РОР
код 05506997
р/р UA 878201720314271005202025273
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУального захисту
2014-2020 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design