Я ві­рю в ук­раїнсь­ку ме­ди­ци­ну

  • Категорія запису:Новини

22279587_173801083176080_4998195628151233370_n8 жовтня 2017 року сту­ден­ти ко­лед­жу Іва­нна Мар­тин­чук та Анд­рій По­льо­вий взя­ли участь в Ук­раїнсь­ко­му Ме­дич­но­му фес­ти­ва­лі „Я ві­рю в ук­раїнсь­ку ме­ди­ци­ну ”, який про­хо­див у м. Київ. Го­лов­на те­ма за­хо­ду: „Інно­ва­цій­ні ме­то­ди діаг­нос­ти­ки , лі­ку­в­ання та про­фі­лак­ти­ки хво­роб”. Лек­­ції про­­во­­ди­ли ві­до­мі ук­раїнс­ькі ме­ди­ки, нау­ков­ці і прак­ти­кую­чі фа­хів­ці у га­лу­зі ме­ди­ци­ни. За­га­лом спі­ке­ту­вання  три­ва­ло 14 го­дин. День був на­си­че­ний но­ви­ми зна­ннями , від­криття­ми і зна­йомс­тва­ми.