Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ - УКРАЇНСЬКА
DUBNOMED@UKR.NET м. Дубно, вул. К. Острозького, 25
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (095) 402-3545; (093) 389-3671

114З чет­вер­то­го по вось­ме ве­ресня 2017 ро­ку про­ве­де­но чер­го­вий цикл те­ма­тич­но­го удос­ко­на­лення го­лов­них, стар­ших ме­дич­них сес­тер зак­ла­дів охо­ро­ни здо­ров’я Рів­нен­щи­ни та їх ре­зер­ву «Шко­ла стар­шої ме­дич­ної сест­ри – ор­га­ні­за­ція охо­ро­ни здо­ров’я». Тео­ре­тич­ні та прак­тич­ні за­няття про­хо­ди­ли на ба­зі  уп­рав­ління охо­ро­ни здо­ров’я Рів­ненсь­кої обл­держ­ад­мі­ніст­ра­ції, під­ви­щу­ва­ли свою ква­лі­фі­ка­цію 17 чо­ло­вік. Нав­ча­ння вклю­ча­ло де­кіль­ка нап­рям­ків, зок­ре­ма: са­ні­тар­но-про­тие­пі­де­міч­ні за­хо­ди, де роз­гля­ну­ті пи­тання про­фі­лак­ти­ки внут­ріш­ньо-лі­кар­ня­ної ін­фек­ції,  ге­па­ти­ти В, С, ВІЛ-ін­фек­ція, тех­но­ло­гія су­час­ної де­зін­фек­ції при­мі­щень та лі­кар­ня­ної бі­лиз­ни в зак­ла­дах охо­ро­ни здо­ров’я, екс­тре­на де­зін­фек­ція об’єк­тів,  ана­ліз дез­за­со­бів, ком­плекс­ні сис­те­ми гі­гіє­ніч­ної об­роб­ки рук мед­пер­со­на­лу, об­роб­ка ви­ко­рис­та­но­го ме­дич­но­го інст­ру­мен­та­рію згід­но 113ДСНіП, на­ка­зу МОЗ Ук­раї­ни від 11.08.2014р. №552 «Де­зін­фек­ція, пе­редс­те­ри­лі­за­цій­не очи­щення та сте­ри­лі­за­ція ме­дич­них ви­ро­бів в зак­ла­дах охо­ро­ни здо­ров’я», мік­ро­біо­ло­гіч­ний мо­ні­то­ринг в ЛПЗ то­що. Та­кож оп­рацьо­ва­ні пи­тання ор­га­ні­за­ції ро­бо­ти та ді­ло­водс­тва стар­ших ме­дич­них сес­тер, об­лік лі­карсь­ких за­со­бів та ви­ро­бів ме­дич­но­го приз­на­чення, на­ка­зи та інс­трук­ції що­до транс­фу­зій ком­по­нен­тів і пре­па­ра­тів кро­ві, ети­ко-деон­то­ло­гіч­ні ас­пек­ти в ро­бо­ті ме­дич­них сес­тер, тру­до­ві від­но­си­ни, лі­цен­зу­вання та ак­ре­ди­та­ції. У 2017 ро­ці в нав­чаль­ну прог­ра­му те­ма­тич­но­го удос­ко­на­лення вклю­че­на те­ма па­ліа­тив­ної ме­дич­ної до­по­мо­ги. Під­сум­ко­ве за­няття про­ве­де­но у фор­мі тес­ту­вання, на яко­му слу­ха­чі по­ка­за­ли від­мі­нні ре­зуль­та­ти та от­ри­ма­ли сві­доцт­ва про під­ви­щення ква­лі­фі­ка­ції. Вар­то заз­на­чи­ти за­ці­кав­ле­ність, до­пит­ли­вість, ак­тив­ність, доб­ро­со­віс­не від­но­шення слу­ха­чів цик­лу при роз­бо­рі всіх прог­рам­них пи­тань.

Залишити коментар

Наші координати та реквізити

тел. приймальна в.о. директора Кислюк Ж. М.

(03656)3-23-82, (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Бухальська Н.В.

(03656)4-12-43

електронна пошта

dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 12.02.2021
КЗ "Дубенський фаховий медичний коледж" РОР
код 05506997
р/р UA 628201720314201005201025273
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 12.02.2021
КЗ "Дубенський фаховий медичний коледж" РОР
код 05506997
р/р UA 878201720314271005202025273
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУального захисту
2014-2020 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design