школа старшої медичної сестри

  • Категорія запису:Новини

IMG_20170627_093658З 12 по 16 червня 2017 ро­ку бу­ло про­ве­де­но те­ма­тич­не удос­ко­на­лення стар­ших сес­тер ме­дич­них зак­ла­дів охо­ро­ни здо­ров’я об­лас­ті та їх ре­зер­ву на ба­зі Уп­рав­ління охо­ро­ни здо­ров’я Рів­ненсь­кої обл­дер­жад­мі­ніст­ра­ції, цик­лі «Шко­ла стар­шої ме­дич­ної сес­три – ор­га­ні­за­ція охо­ро­ни здо­ров’я». Згід­но нав­чаль­ної прог­ра­ми зі слу­ха­ча­ми цик­лу розіб­ра­ні те­ми з пи­тань ор­га­ні­за­ції та уп­рав­лі­ння якістю ро­бо­ти мед­сес­трин­ської служ­би,   ді­ло­водс­тва в ро­бо­ті стар­ших мед­сес­тер,  дот­ри­мання де­зін­фек­цій­но­го ре­жи­му, про­фі­лак­ти­ки внут­ріш­ньо­лі­кар­няної ін­фек­ції, а та­кож па­рен­те­раль­ні ге­па­ти­ти, ВІЛ-ін­фек­ція, іму­но­про­фі­лак­ти­ка та іму­но­те­ра­пія ін­фек­цій­них хво­роб, об­лік лі­карсь­ких за­со­бів та ви­ро­бів ме­дич­но­го приз­на­чення, ви­ко­нання на­ка­зів, інст­рук­цій що­до про­ве­де­ння транс­фу­зій кро­ві та її ком­по­нен­тів то­що. До про­ве­дення за­нять бу­ли за­лу­че­ні Мам­чур Т.П., го­лов­ний спе­ціа­ліст від­ді­лу са­ні­тар­но-епі­де­міо­ло­гіч­но­го наг­ля­ду та ор­га­ні­за­ції  роз­слі­ду­вання спа­ла­хів Го­лов­но­го уп­рав­ління Дер­жпрод­спо­живс­луж­би в Рів­ненсь­кій об­лас­ті, Ро­ма­ні­ши­на Л.К., го­ло­ва Рів­ненсь­кої об­лас­ної асо­ціа­ції сес­тер ме­дич­них, Сло­бо­дюк З.О., зас­туп­ник го­лов­но­го лі­ка­ря з мед­сест­ринс­тва, Хус­ну­ллі­на І.Р., го­лов­на сест­ра ме­дич­на КЗ ЦПМСД «Юві­лей­ний», Стло­лярчук Д.М., го­лов­на сес­тра ме­дич­на КЗ «Стан­ція пе­ре­ли­ва­ння кро­ві» Рів­ненсь­кої об­лас­ної ра­ди. Під­сум­ко­ве за­няття про­ве­де­но у фор­мі тес­то­во­го кон­тро­лю, го­ло­ва екза­ме­на­цій­ної ко­мі­сії Лу­цик В.В. відз­на­чив на­леж­ний рі­вень знань слу­ха­чів цик­лу. Хо­четься вис­ло­ви­ти щи­ру по­дя­ку слу­ха­чам і вик­ла­да­чам «Шко­ли стар­шої ме­дич­ної сест­ри» за ор­га­ні­зо­ва­ність, від­по­ві­да­льність, доб­ро­со­віс­не від­но­ше­ння до пос­тав­ле­них зав­дань.