Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (телефонувати з 30.06.2022) +38 (098) 034-89-10
dubnomed@ukr.net
Мова освітнього процесу - українська

IMG_526924 травня 2017 ро­ку в ак­то­вій за­лі Ду­бенсь­ко­го ме­дич­но­го ко­лед­жу від­бу­лася від­кри­та ви­хов­на го­ди­на, прис­вяче­на бла­го­род­ній про­фесії ме­дич­но­го пра­ців­ни­ка на те­му: «Жи­ве лиш той, хто не жи­ве для се­бе». Сту­ден­ти гру­пи АЛ211, ке­рів­ник Тка­чук О.М. вк­ла­ли всю свою ду­шу, щоб пе­ре­да­ти всім при­сут­нім, що про­фе­сія мед­пра­ців­ни­ка є ду­же важ­ли­вою, що са­ме ме­дич­ний пра­ців­ник пер­шим бе­ре на ру­ки но­во­на­род­же­но­го , суп­ро­вод­жує кож­ну лю­ди­ну впро­довж її всьо­го життя до ос­тан­нього по­ди­ху.Ме­дич­ні сес­три, фельд­ше­ра, лі­ка­рі мають бу­ти не бай­ду­жі  до людсь­ко­го бо­лю та страж­дань і  щох­ви­ли­ни го­то­ві прий­ти на до­по­мо­гу. Зга­да­ли і про ви­пуск­ни­ків на­шо­го ко­лед­жу , які ря­тують по­ра­не­них в зо­ні АТО.  Яке ж студентське свято не обходиться без гумору і  жартів? Студенти про­де­монс­тру­ва­ли мі­ніа­тю­ру, як в до­по­мо­гу лі­карю Бог ство­рив мед­сест­ру. Кож­на про­фесія має свій стиль одя­гу. При­сут­ні із за­хоп­ле­нням пе­рег­ляну­ли ко­лек­цію су­час­но­го ме­дич­но­го одягу. Час швид­ко про­май­нув в теп­лій доб­ро­зич­ли­вій ат­мос­фе­рі, за­ли­шив­ши не­за­бутн­і вра­ження у гос­тей свята.

Комментарии закрыты.

ВІДЕО
До уваги молодших спеціалістів з медичною освітою.
Реєстрація слухачів на цикл тематичного удосконалення "Школа старшої медичної сестри, невідкладні стани" (з 30.05.2022 по 03.06.2022), триватиме до 29.05.2022 включно.

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

Цикл підвищення кваліфікації буде проводитися з використанням технологій дистанційного навчання.

Заповнений корінець путівки та витяг із наказу про направлення на підвищення кваліфікації, просимо надіслати за адресою: м. Дубно, вул. К. Острозького, 25, ВП "ДУБЕНСЬКИЙ ФАХОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ" КЗВО "РІВНЕНСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ" РОР
Корисні посилання

pd-ru

pd-ru

pd-ru

pd-ru

pd-ru

2014-2022 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design