Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ - УКРАЇНСЬКА
DUBNOMED@UKR.NET м. Дубно, вул. К. Острозького, 25
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (095) 402-3545; (093) 389-3671

IMG_526924 травня 2017 ро­ку в ак­то­вій за­лі Ду­бенсь­ко­го ме­дич­но­го ко­лед­жу від­бу­лася від­кри­та ви­хов­на го­ди­на, прис­вяче­на бла­го­род­ній про­фесії ме­дич­но­го пра­ців­ни­ка на те­му: «Жи­ве лиш той, хто не жи­ве для се­бе». Сту­ден­ти гру­пи АЛ211, ке­рів­ник Тка­чук О.М. вк­ла­ли всю свою ду­шу, щоб пе­ре­да­ти всім при­сут­нім, що про­фе­сія мед­пра­ців­ни­ка є ду­же важ­ли­вою, що са­ме ме­дич­ний пра­ців­ник пер­шим бе­ре на ру­ки но­во­на­род­же­но­го , суп­ро­вод­жує кож­ну лю­ди­ну впро­довж її всьо­го життя до ос­тан­нього по­ди­ху.Ме­дич­ні сес­три, фельд­ше­ра, лі­ка­рі мають бу­ти не бай­ду­жі  до людсь­ко­го бо­лю та страж­дань і  щох­ви­ли­ни го­то­ві прий­ти на до­по­мо­гу. Зга­да­ли і про ви­пуск­ни­ків на­шо­го ко­лед­жу , які ря­тують по­ра­не­них в зо­ні АТО.  Яке ж студентське свято не обходиться без гумору і  жартів? Студенти про­де­монс­тру­ва­ли мі­ніа­тю­ру, як в до­по­мо­гу лі­карю Бог ство­рив мед­сест­ру. Кож­на про­фесія має свій стиль одя­гу. При­сут­ні із за­хоп­ле­нням пе­рег­ляну­ли ко­лек­цію су­час­но­го ме­дич­но­го одягу. Час швид­ко про­май­нув в теп­лій доб­ро­зич­ли­вій ат­мос­фе­рі, за­ли­шив­ши не­за­бутн­і вра­ження у гос­тей свята.

Залишити коментар

Наші координати та реквізити

тел. приймальна в.о. директора Кислюк Ж. М.

(03656)3-23-82, (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Бухальська Н.В.

(03656)4-12-43

електронна пошта

dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 12.02.2021
КЗ "Дубенський фаховий медичний коледж" РОР
код 05506997
р/р UA 628201720314201005201025273
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 12.02.2021
КЗ "Дубенський фаховий медичний коледж" РОР
код 05506997
р/р UA 878201720314271005202025273
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУального захисту
2014-2020 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design