Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (телефонувати з 30.06.2022) +38 (098) 034-89-10
dubnomed@ukr.net
Мова освітнього процесу - українська

20Rg7EodBYw 23 травня 2017 ро­ку на місь­ко­му ста­діо­ні «Спар­так» від­бу­лися зма­гання з мі­ні-фут­бо­лу се­ред сту­дент­ської мо­ло­ді міс­та. Іг­ри про­хо­ди­ли , як се­ред юна­ків так і се­ред дів­чат. Зма­гання про­хо­ди­ли під  ке­рів­ниц­твом від­ді­лу мо­ло­ді та спор­ту місь­кої ра­ди та ФСТ «Спар­так». Се­ред юна­цьких ко­манд міс­ця роз­по­ді­ли­лись нас­туп­ним чи­ном: І-е міс­це та ку­бок ви­бо­ро­ла збір­на ко­ман­да ме­дич­но­го ко­лед­жу, дру­ги­ми бу­ла ко­ман­да пе­да­го­гіч­но­го ко­лед­жу, а третє міс­це по­сі­ла ко­ман­да ко­лед­жу куль­ту­ри та мис­тецтв. Stella 38%В зма­ганнях се­ред дів­чат фор­ту­на ус­міх­ну­лася сту­дент­кам пе­да­го­гіч­но­го ко­лед­жу, які по­сі­ли пер­ше міс­це, сріб­ни­ми при­зе­ра­ми ста­ла ко­ман­да ме­дич­но­го ко­лед­жу, а брон­зо­ви­ми призе­ра­ми ста­ла ко­ман­да ко­лед­жу куль­ту­ри та мис­тецтв. Ко­ман­ди при­зе­ри бу­ли на­го­род­же­ні гра­мо­та­ми від­ді­лом мо­ло­ді та спор­ту місь­кої ра­ди, а ко­ман­ди чем­піо­ни дип­ло­ма­ми та па­м’ят­ни­ми м’яча­ми.

Комментарии закрыты.

ВІДЕО
До уваги молодших спеціалістів з медичною освітою.
Реєстрація слухачів на цикл тематичного удосконалення "Школа старшої медичної сестри, невідкладні стани" (з 30.05.2022 по 03.06.2022), триватиме до 29.05.2022 включно.

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

Цикл підвищення кваліфікації буде проводитися з використанням технологій дистанційного навчання.

Заповнений корінець путівки та витяг із наказу про направлення на підвищення кваліфікації, просимо надіслати за адресою: м. Дубно, вул. К. Острозького, 25, ВП "ДУБЕНСЬКИЙ ФАХОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ" КЗВО "РІВНЕНСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ" РОР
Корисні посилання

pd-ru

pd-ru

pd-ru

pd-ru

pd-ru

2014-2022 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design