Тренінг для школярів

  • Категорія запису:Новини

майже усі15-16 травня учас­ни­ки со­ціаль­ної іні­ціа­ти­ви «Ду­бень­кі ха­рак­тер­ни­ки» ра­зом з вик­ла­да­ча­ми хі­рур­гії про­во­ди­ли нав­ча­ння з не­від­клад­ної до­ме­дич­ної до­по­мо­ги в за­галь­но­освіт­ніх шко­лах сіл Сми­га та Ми­ро­го­ща. Уч­нів нав­ча­ли ос­но­вам не­від­клад­ної до­по­мо­ги у ви­пад­ках, з яки­ми мож­на зуст­рі­тися будь-де і будь-ко­ли. У прог­ра­му тре­нін­гу ввійш­ли та­кі ма­ні­пу­ляції: за­без­пе­чення про­хід­нос­ті вер­хніх ди­халь­них шля­хів і пе­ре­ве­дення по­тер­пі­ло­го в ста­біль­не по­ло­ження, пра­виль­не про­ве­де­ння сер­це­во-ле­ге­не­вої реа­ні­ма­ції, не­відк­лад­на до­по­мо­га при кри­тич­них кро­во­те­чах, транс­порт­на ім­мо­бі­лі­за­ція при пе­ре­ло­мах. Усі при­сут­ні змог­ли спро­бу­ва­ти се­бе у ви­ко­на­нні на­ви­чок не­від­клад­ної до­ме­дич­ної до­по­мо­ги. Учас­ни­ки іні­ціа­ти­ви ді­ли­лися вра­же­ннями від нав­чання у ко­лед­жі. Бу­ли се­ред уч­нів і ті, у ко­го зав­дяки тре­нін­гу з’я­ви­лася за­ці­кав­ле­ність до ме­ди­ци­ни. По­діб­ні тре­нін­ги «Ду­бенсь­кі ха­рак­тер­ни­ки» пла­нують про­во­ди­ти пос­тій­но про­тя­гом ро­ку в за­галь­но­осві­тніх нав­чаль­них зак­ла­дах та під­приємс­твах, ор­га­ні­за­ціях, ус­та­но­вах