Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ - УКРАЇНСЬКА
DUBNOMED@UKR.NET м. Дубно, вул. К. Острозького, 25
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (095) 402-3545; (093) 389-3671

майже усі15-16 травня учас­ни­ки со­ціаль­ної іні­ціа­ти­ви «Ду­бень­кі ха­рак­тер­ни­ки» ра­зом з вик­ла­да­ча­ми хі­рур­гії про­во­ди­ли нав­ча­ння з не­від­клад­ної до­ме­дич­ної до­по­мо­ги в за­галь­но­освіт­ніх шко­лах сіл Сми­га та Ми­ро­го­ща. Уч­нів нав­ча­ли ос­но­вам не­від­клад­ної до­по­мо­ги у ви­пад­ках, з яки­ми мож­на зуст­рі­тися будь-де і будь-ко­ли. У прог­ра­му тре­нін­гу ввійш­ли та­кі ма­ні­пу­ляції: за­без­пе­чення про­хід­нос­ті вер­хніх ди­халь­них шля­хів і пе­ре­ве­дення по­тер­пі­ло­го в ста­біль­не по­ло­ження, пра­виль­не про­ве­де­ння сер­це­во-ле­ге­не­вої реа­ні­ма­ції, не­відк­лад­на до­по­мо­га при кри­тич­них кро­во­те­чах, транс­порт­на ім­мо­бі­лі­за­ція при пе­ре­ло­мах. Усі при­сут­ні змог­ли спро­бу­ва­ти се­бе у ви­ко­на­нні на­ви­чок не­від­клад­ної до­ме­дич­ної до­по­мо­ги. Учас­ни­ки іні­ціа­ти­ви ді­ли­лися вра­же­ннями від нав­чання у ко­лед­жі. Бу­ли се­ред уч­нів і ті, у ко­го зав­дяки тре­нін­гу з’я­ви­лася за­ці­кав­ле­ність до ме­ди­ци­ни. По­діб­ні тре­нін­ги «Ду­бенсь­кі ха­рак­тер­ни­ки» пла­нують про­во­ди­ти пос­тій­но про­тя­гом ро­ку в за­галь­но­осві­тніх нав­чаль­них зак­ла­дах та під­приємс­твах, ор­га­ні­за­ціях, ус­та­но­вах

Залишити коментар

Наші координати та реквізити

тел. приймальна в.о. директора Кислюк Ж. М.

(03656)3-23-82, (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Бухальська Н.В.

(03656)4-12-43

електронна пошта

dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 12.02.2021
КЗ "Дубенський фаховий медичний коледж" РОР
код 05506997
р/р UA 628201720314201005201025273
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 12.02.2021
КЗ "Дубенський фаховий медичний коледж" РОР
код 05506997
р/р UA 878201720314271005202025273
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУального захисту
2014-2020 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design