Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ - УКРАЇНСЬКА
DUBNOMED@UKR.NET м. Дубно, вул. К. Острозького, 25
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (095) 402-3545; (093) 389-3671

P70515-12032615 травня 2017 ро­ку в спор­тив­но­му за­лі Ду­бенсь­ко­го пе­да­го­гіч­но­го ко­лед­жу бу­ла про­ве­де­на пер­шість міс­та з нас­тіль­но­го те­ні­су се­ред сту­дентсь­кої мо­ло­ді. Зма­гання про­во­ди­лися з ме­тою по­пу­ля­ри­зації нас­тіль­но­го те­ні­су в міс­ті, про­па­ган­ди здо­ро­во­го спо­со­бу життя, під­ви­щення спор­тив­ної майс­тер­нос­ті сту­ден­тів. Ор­га­ні­за­то­ром тур­ні­ру вис­ту­пав від­діл мо­ло­ді та спор­ту місь­кої ра­ди. В зма­ганнях взя­ли участь 30 сту­ден­тів з чо­тирьох нав­чаль­них зак­ла­дів. Честь ме­дич­но­го ко­лед­жу за­хи­ща­ло ві­сім сту­ден­тів. В ре­зуль­та­ті ці­ка­вої та нап­ру­же­ної бо­роть­би пер­ше місце се­ред дів­чат виг­ра­ла сту­ден­тка АЛ – 209 гру­пи ме­дич­но­го ко­лед­жу Пет­ру­чок Ольга, а в зма­ганнях се­ред юна­ків на­ші сту­ден­ти та­кож вис­ту­пи­ли ус­піш­но. Ко­тик Ві­та­лій сту­дент АЛ – 311 гру­пи ви­бо­ров при­зо­ве дру­ге міс­це, а сту­дент Мель­ник Юрій БЛ – 109 гру­пи став брон­зо­вим при­зе­ром. Чем­піо­ни та при­зе­ри зма­гань бу­ли на­го­род­же­ні дип­ло­ма­ми та па­м’ят­ни­ми ме­да­лями.

Залишити коментар

Наші координати та реквізити

тел. приймальна в.о. директора Кислюк Ж. М.

(03656)3-23-82, (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Бухальська Н.В.

(03656)4-12-43

електронна пошта

dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 12.02.2021
КЗ "Дубенський фаховий медичний коледж" РОР
код 05506997
р/р UA 628201720314201005201025273
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 12.02.2021
КЗ "Дубенський фаховий медичний коледж" РОР
код 05506997
р/р UA 878201720314271005202025273
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУального захисту
2014-2020 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design