Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (телефонувати з 30.06.2022) +38 (098) 034-89-10
dubnomed@ukr.net
Мова освітнього процесу - українська

P70515-12032615 травня 2017 ро­ку в спор­тив­но­му за­лі Ду­бенсь­ко­го пе­да­го­гіч­но­го ко­лед­жу бу­ла про­ве­де­на пер­шість міс­та з нас­тіль­но­го те­ні­су се­ред сту­дентсь­кої мо­ло­ді. Зма­гання про­во­ди­лися з ме­тою по­пу­ля­ри­зації нас­тіль­но­го те­ні­су в міс­ті, про­па­ган­ди здо­ро­во­го спо­со­бу життя, під­ви­щення спор­тив­ної майс­тер­нос­ті сту­ден­тів. Ор­га­ні­за­то­ром тур­ні­ру вис­ту­пав від­діл мо­ло­ді та спор­ту місь­кої ра­ди. В зма­ганнях взя­ли участь 30 сту­ден­тів з чо­тирьох нав­чаль­них зак­ла­дів. Честь ме­дич­но­го ко­лед­жу за­хи­ща­ло ві­сім сту­ден­тів. В ре­зуль­та­ті ці­ка­вої та нап­ру­же­ної бо­роть­би пер­ше місце се­ред дів­чат виг­ра­ла сту­ден­тка АЛ – 209 гру­пи ме­дич­но­го ко­лед­жу Пет­ру­чок Ольга, а в зма­ганнях се­ред юна­ків на­ші сту­ден­ти та­кож вис­ту­пи­ли ус­піш­но. Ко­тик Ві­та­лій сту­дент АЛ – 311 гру­пи ви­бо­ров при­зо­ве дру­ге міс­це, а сту­дент Мель­ник Юрій БЛ – 109 гру­пи став брон­зо­вим при­зе­ром. Чем­піо­ни та при­зе­ри зма­гань бу­ли на­го­род­же­ні дип­ло­ма­ми та па­м’ят­ни­ми ме­да­лями.

Комментарии закрыты.

ВІДЕО
До уваги молодших спеціалістів з медичною освітою.
Реєстрація слухачів на цикл тематичного удосконалення "Школа старшої медичної сестри, невідкладні стани" (з 30.05.2022 по 03.06.2022), триватиме до 29.05.2022 включно.

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

Цикл підвищення кваліфікації буде проводитися з використанням технологій дистанційного навчання.

Заповнений корінець путівки та витяг із наказу про направлення на підвищення кваліфікації, просимо надіслати за адресою: м. Дубно, вул. К. Острозького, 25, ВП "ДУБЕНСЬКИЙ ФАХОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ" КЗВО "РІВНЕНСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ" РОР
Корисні посилання

pd-ru

pd-ru

pd-ru

pd-ru

pd-ru

2014-2022 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design