Фінальні змагання тенісистів

  • Категорія запису:Новини

P70515-12032615 травня 2017 ро­ку в спор­тив­но­му за­лі Ду­бенсь­ко­го пе­да­го­гіч­но­го ко­лед­жу бу­ла про­ве­де­на пер­шість міс­та з нас­тіль­но­го те­ні­су се­ред сту­дентсь­кої мо­ло­ді. Зма­гання про­во­ди­лися з ме­тою по­пу­ля­ри­зації нас­тіль­но­го те­ні­су в міс­ті, про­па­ган­ди здо­ро­во­го спо­со­бу життя, під­ви­щення спор­тив­ної майс­тер­нос­ті сту­ден­тів. Ор­га­ні­за­то­ром тур­ні­ру вис­ту­пав від­діл мо­ло­ді та спор­ту місь­кої ра­ди. В зма­ганнях взя­ли участь 30 сту­ден­тів з чо­тирьох нав­чаль­них зак­ла­дів. Честь ме­дич­но­го ко­лед­жу за­хи­ща­ло ві­сім сту­ден­тів. В ре­зуль­та­ті ці­ка­вої та нап­ру­же­ної бо­роть­би пер­ше місце се­ред дів­чат виг­ра­ла сту­ден­тка АЛ – 209 гру­пи ме­дич­но­го ко­лед­жу Пет­ру­чок Ольга, а в зма­ганнях се­ред юна­ків на­ші сту­ден­ти та­кож вис­ту­пи­ли ус­піш­но. Ко­тик Ві­та­лій сту­дент АЛ – 311 гру­пи ви­бо­ров при­зо­ве дру­ге міс­це, а сту­дент Мель­ник Юрій БЛ – 109 гру­пи став брон­зо­вим при­зе­ром. Чем­піо­ни та при­зе­ри зма­гань бу­ли на­го­род­же­ні дип­ло­ма­ми та па­м’ят­ни­ми ме­да­лями.