Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (телефонувати з 30.06.2022) +38 (098) 034-89-10
dubnomed@ukr.net
Мова освітнього процесу - українська

DSCN354814 травня 2017 року сту­ден­ти БЛ (209) з ке­рів­ни­ком гру­пи Швид­ко Юлією Во­ло­ди­ми­рів­ною від­ві­да­ли мальов­ни­че міс­то Ка­м’я­нець-По­діль­ський –  квіт­ку на ка­ме­ні, що роз­квіт­ла се­ред без­країх рів­нин. По­до­рож сту­ден­тів три­ва­ла 2 дні.Пер­шо­го дня від­ві­да­ли гіп­со­ві пе­че­ри в с. Крив­ча, що на Тер­но­піль­щи­ні. Каз­ко­ві ту­не­лі під­зе­мелля за­ча­ро­ву­ва­ли своєю ней­мо­вір­ною кра­сою.DSCN3562 Після екс­кур­сії, по­до­ро­жую­чі відп­ра­ви­лися до ту­рис­тич­ної ба­зи «Збруч» – міс­це від­по­чин­ку по­се­ред лі­су в міс­теч­ку Ска­ла-По­діль­ська. Нас­туп­но­го дня ту­рис­тич­на прог­ра­ма пе­ред­ба­ча­ла від­ві­ду­вання влас­не Ка­м’янця-По­діль­сько­го, огля­до­ву екс­кур­сію міс­том та ві­зит до фор­те­ці, мо­гут­ні сті­ни якої спра­ви­ли чу­до­ве вра­ження на гру­пу. Після Ка­м’янця-По­діль­сько­го до­ро­га про­лягла до Хо­тинсь­кої фор­те­ці, що зна­хо­диться у Чер­ні­вець­кій об­лас­ті. Фор­теця по­бу­до­ва­на на бе­ре­зі ве­лич­ної річ­ки Дніс­тер, крає­вид, що від­кри­вається звід­ти – пе­ре­но­сить у ча­си Се­ред­ньовіччя. От­ри­мав­ши за­до­во­лення від по­ба­че­но­го, уже стом­ле­ні сту­ден­ти від­пра­ви­лись у да­ле­ку до­ро­гу до­до­му.

Комментарии закрыты.

ВІДЕО
До уваги молодших спеціалістів з медичною освітою.
Реєстрація слухачів на цикл тематичного удосконалення "Школа старшої медичної сестри, невідкладні стани" (з 30.05.2022 по 03.06.2022), триватиме до 29.05.2022 включно.

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

Цикл підвищення кваліфікації буде проводитися з використанням технологій дистанційного навчання.

Заповнений корінець путівки та витяг із наказу про направлення на підвищення кваліфікації, просимо надіслати за адресою: м. Дубно, вул. К. Острозького, 25, ВП "ДУБЕНСЬКИЙ ФАХОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ" КЗВО "РІВНЕНСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ" РОР
Корисні посилання

pd-ru

pd-ru

pd-ru

pd-ru

pd-ru

2014-2022 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design