Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ - УКРАЇНСЬКА
DUBNOMED@UKR.NET м. Дубно, вул. К. Острозького, 25
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (095) 402-3545; (093) 389-3671

імунізація1  Іму­но­про­фі­лак­ти­ка – це сис­те­ма за­хо­дів для про­фі­лак­ти­ки, об­ме­ження по­ши­рення та лік­ві­да­ції інфек­цій­них хво­роб шля­хом про­ве­дення про­фі­лак­тич­них щеп­лень. Особ­ли­вої ак­туаль­нос­ті на­бу­ває іму­но­про­фі­лак­ти­ка в Украї­ні сьо­год­ні, ко­ли в зак­ла­дах охо­ро­ни здо­ров’я не­дос­тат­ньо або від­сут­ні вак­ци­ни, на схо­ді кра­їни ідуть бо­йові дії, зруй­но­ва­на інф­рас­трук­ту­ра ба­гатьох на­се­ле­них пун­ктів, від­бу­ває­ться ма­со­ва міг­ра­ція на­се­лення, від­сут­ні умо­ви для про­ве­дення пла­но­вої ак­тив­ної іму­ні­за­ції в да­но­му ре­гіо­ні, що приз­во­дить до знач­но­го неі­мун­но­го про­шар­ку на­се­лення. За іні­ціа­ти­ви Єв­ро­пейсь­ко­го бю­ро ВООЗ в Ук­раї­ні з 24 по 30 квітня про­во­дився Тиж­день іму­ні­за­ції, ме­та яко­го – при­вер­ну­ти ува­гу до важ­ли­вос­ті про­фі­лак­тич­них щеп­лень, ін­фор­му­ва­ти на­се­лення про вак­ци­на­цію, як най­більш ефек­тив­ний за­сіб за­хис­ту від ін­фек­цій­них хво­роб. імунізація2.jpgВ ко­лед­жі пи­тання ор­га­ні­за­ції та про­ве­дення іму­но­про­фі­лак­ти­ки вклю­че­ні до ро­бо­чих нав­чаль­них прог­рам з дис­цип­лін «Мік­ро­біо­ло­гія», «Епі­де­міо­ло­гія», «Пе­діат­рія» то­що, а та­кож до прог­рам по під­ви­ще­нню ква­лі­фі­ка­ції мо­лод­ших спе­ціа­ліс­тів з ме­дич­ною ос­ві­тою га­лузі знань 22 «Охо­ро­на здо­ров’я». З ме­тою під­ви­щення рів­ня знань та ак­ти­ві­за­ції ро­бо­ти сту­ден­тів про­тягом Тиж­ня іму­ні­за­ції про­ве­де­но:

25-27 квітня 2017р. у фойє ко­лед­жу офор­мле­но вис­тав­ко­вий стенд вак­цин для про­ве­дення іму­но­про­фі­лак­ти­ки, до кож­ної вак­ци­ни сту­ден­ти під­го­ту­ва­ли пре­зен­та­ції у вір­шо­ва­ній фор­мі (фото);

імунізація3.jpg.png26.04.2017р. в кон­фе­ренц-за­лі ко­лед­жу, – за­няття-тре­нінг зі слу­ха­ча­ми під­ви­щення ква­лі­фі­ка­ції цик­лу «Ор­га­ні­за­ція охо­ро­ни здо­ров’я» (фельд­ше­ри ФАП і ам­бу­ла­то­рій)  (фото);

27.04.2017р. – лек­ція в ау­ди­то­рії №106 зі сту­ден­та­ми ІІІ-го кур­су «Аку­шерсь­ка спра­ва» з де­таль­ним роз­бо­ром ка­лен­да­ря про­фі­лак­тич­них щеп­лень від­по­від­но до на­ка­зу від 11.08.2014р. «Про удос­ко­на­лення про­ве­де­ння про­фі­лак­тич­них щеп­лень в Ук­раї­ні», щоб по­ка­за­ти важ­ли­вість пла­но­вої ак­тив­ної іму­ні­за­ції на­се­лення в про­фі­лак­ти­ці «ке­ро­ва­них» ін­фек­цій.

Залишити коментар

Наші координати та реквізити

тел. приймальна в.о. директора Кислюк Ж. М.

(03656)3-23-82, (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Бухальська Н.В.

(03656)4-12-43

електронна пошта

dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 12.02.2021
КЗ "Дубенський фаховий медичний коледж" РОР
код 05506997
р/р UA 628201720314201005201025273
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 12.02.2021
КЗ "Дубенський фаховий медичний коледж" РОР
код 05506997
р/р UA 878201720314271005202025273
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУального захисту
2014-2020 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design