серця добром зігріті

  • Категорія запису:Новини

IMG_2543 27 квітня сту­ден­ти-во­лон­те­ри, чле­ни гур­тка ме­дич­ної біо­ло­гії  Ду­бенсь­ко­го ме­дич­но­го ко­лед­жу, від­ві­да­ли ви­хо­ван­ців КЗ «Ду­бенсь­ка спе­ціаль­на за­гально­ос­вітня шко­ла-ін­тер­нат І-ІІст.». Гурт­ків­ці на прак­ти­ці оз­на­йо­ми­лися з фор­ма­ми та ме­то­да­ми  ро­бо­ти з діть­ми з особ­ли­ви­ми пот­ре­ба­ми. Сту­ден­ти-во­лон­те­ри під­го­ту­ва­ли ці­ка­ві іг­ри, пре­зен­та­ції, роз­ма­льов­ки зав­дя­ки чо­му  їм вда­лося за­лу­чи­ти ді­тей до ко­лек­тив­ної діяль­нос­ті, роз­ви­ну­ти у них со­ціа­льні вміння та на­вич­ки, не­бай­ду­же став­ле­ння до по­дій, що від­бу­ваю­ться у краї­ні. IMG_2549Пат­ріо­тич­ні  лис­тів­ки, ви­го­тов­ле­ні ру­ка­ми ді­тей, зіг­ріють сер­це вої­нів, які на  Схо­ді за­хи­щають на­шу Бать­ків­щи­ну. Сту­ден­ти на мить пе­рев­ті­ли­лися у каз­ко­вих ге­роїв аби по­да­ру­ва­ти чу­до­вий наст­рій, ство­ри­ти ат­мос­фе­ру до­ві­ри та доб­ро­зич­ли­вос­ті се­ред най­мо­лод­ших ви­хо­ван­ців зак­ла­ду. Гурт­ків­ці ви­ко­рис­та­ли твор­чі й ори­гі­наль­ні ме­то­ди  зао­хо­чення ді­тей до мис­лення та нав­чання і в на­го­ро­ду за це от­ри­ма­ли щи­рі пос­міш­ки на об­лич­чях ді­тей. Ді­ти бу­ли за­до­во­ле­ні і за ак­тив­ну участь  от­ри­ма­ли со­ло­до­щі та по­да­рун­ки від сту­ден­тів-во­лон­те­рів.