вікторина “Міста-побратими”

  • Категорія запису:Новини

MYP0mzVO3C427 квіт­ня 2017р з на­го­ди Всес­вітньо­го дня спо­рід­не­них міст у Бу­дин­ку ді­тей і мо­ло­ді від­бувся за­хід «Дуб­но і йо­го міс­та-поб­ра­ти­ми». У за­хо­ді взя­ла участь ко­ман­да студентів Ду­бенсь­ко­го ме­дич­но­го ко­лед­жу – ” Єв­ро­ме­ди­ки”. Учас­ни­ка­ми у виг­ля­ді пре­зен­та­ції бу­ло предс­тав­ле­но од­ну із пер­лин за­хід­ної Бол­га­рії – Бе­лог­рад­чик. Під час про­ве­дення  ін­те­лек­туаль­ної вік­то­ри­ни учас­ни­ки ко­ман­ди по­ка­за­ли гар­ні зна­ння про міс­та-поб­ра­ти­ми, їх­ні особ­ли­вос­ті, іс­то­рію ста­нов­лення поб­ра­тимсь­ких сто­сун­ків. За участь у за­хо­ді учас­ни­ки отри­ма­ли па­м’ят­ні по­да­рун­ки від ор­га­ні­за­то­рів.