Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (095) 402-3545; (093) 389-3671

IMG_3391   В чет­вер, 30 бе­резня Ду­бенсь­кий ме­дич­ний ко­ледж зуст­рі­чав гос­тей – стар­шок­лас­ни­ків з Рів­нен­щи­ни, Львів­щи­ни, Тер­но­піль­щи­ни та міс­та Киє­ва, які при­бу­ли в нав­чаль­ний зак­лад на День від­кри­тих две­рей. За доб­рою тра­ди­цією гос­тей зус­трі­ла ди­рек­тор ко­лед­жу На­дія Вен­грин, IMG_3446яка поз­на­йо­ми­ла май­бут­ніх вступ­ни­ків з особ­ли­востя­ми вступ­ної кам­па­нії ни­ніш­ньо­го ро­ку. Дев’я­тик­лас­ни­ки взяли участь у проб­но­му тес­ту­ва­нні з ук­раїнсь­кої мо­ви та біо­ло­гії.  Усі гос­ті оз­на­йо­ми­лися з нав­ча­льною ба­зою ко­лед­жу. Май­бут­ні абі­ту­рієн­ти взя­ли участь у прак­тич­них за­нят­тях зі спе­ціаль­них дис­цип­лін та ма­ли зуст­річ зі IMG_3581сту­дентсь­ким ак­ти­вом зак­ла­ду. За­хід від­бувся у доб­ро­зич­ли­вій ат­мос­фе­рі Спо­ді­ває­мося що він до­по­міг ви­пуск­ни­кам стар­ших кла­сів в ус­ві­дом­ле­но­му ви­бо­рі май­бут­ньої про­фе­сії.

Залишити коментар

Наші координати та реквізити

тел. приймальна в.о. директора Кислюк Ж. М.

(03656)3-23-82, (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Бухальська Н.В.

(03656)4-12-43

електронна пошта

dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 22.10.2021
ВП "Дубенський фаховий медичний коледж" КЗВО "Рівненська медична академія" РОР
код 44384258
р/р UA 958201720314281001201101810
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 22.10.2021
ВП "Дубенський фаховий медичний коледж" КЗВО "Рівненська медична академія" РОР
код 44384258
р/р UA 968201720314251001202101810
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУального захисту
2014-2020 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design