Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (телефонувати з 30.06.2022) +38 (098) 034-89-10
dubnomed@ukr.net
Мова освітнього процесу - українська

IMG_3391   В чет­вер, 30 бе­резня Ду­бенсь­кий ме­дич­ний ко­ледж зуст­рі­чав гос­тей – стар­шок­лас­ни­ків з Рів­нен­щи­ни, Львів­щи­ни, Тер­но­піль­щи­ни та міс­та Киє­ва, які при­бу­ли в нав­чаль­ний зак­лад на День від­кри­тих две­рей. За доб­рою тра­ди­цією гос­тей зус­трі­ла ди­рек­тор ко­лед­жу На­дія Вен­грин, IMG_3446яка поз­на­йо­ми­ла май­бут­ніх вступ­ни­ків з особ­ли­востя­ми вступ­ної кам­па­нії ни­ніш­ньо­го ро­ку. Дев’я­тик­лас­ни­ки взяли участь у проб­но­му тес­ту­ва­нні з ук­раїнсь­кої мо­ви та біо­ло­гії.  Усі гос­ті оз­на­йо­ми­лися з нав­ча­льною ба­зою ко­лед­жу. Май­бут­ні абі­ту­рієн­ти взя­ли участь у прак­тич­них за­нят­тях зі спе­ціаль­них дис­цип­лін та ма­ли зуст­річ зі IMG_3581сту­дентсь­ким ак­ти­вом зак­ла­ду. За­хід від­бувся у доб­ро­зич­ли­вій ат­мос­фе­рі Спо­ді­ває­мося що він до­по­міг ви­пуск­ни­кам стар­ших кла­сів в ус­ві­дом­ле­но­му ви­бо­рі май­бут­ньої про­фе­сії.

Комментарии закрыты.

ВІДЕО
До уваги молодших спеціалістів з медичною освітою.
Реєстрація слухачів на цикл тематичного удосконалення "Школа старшої медичної сестри, невідкладні стани" (з 30.05.2022 по 03.06.2022), триватиме до 29.05.2022 включно.

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

Цикл підвищення кваліфікації буде проводитися з використанням технологій дистанційного навчання.

Заповнений корінець путівки та витяг із наказу про направлення на підвищення кваліфікації, просимо надіслати за адресою: м. Дубно, вул. К. Острозького, 25, ВП "ДУБЕНСЬКИЙ ФАХОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ" КЗВО "РІВНЕНСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ" РОР
Корисні посилання

pd-ru

pd-ru

pd-ru

pd-ru

pd-ru

2014-2022 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design