Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (095) 402-3545; (093) 389-3671

52Спіл­ку­вання та взає­мо­дія з ін­ши­ми людь­ми – це не­відє’м­на скла­до­ва людсь­ко­го життя. Але ін­ко­ли між осо­бис­тос­тями мо­жуть ви­ни­ка­ти кон­флік­ти. Кон­флік­ти є час­ти­ною пов­сяк­ден­ного життя. Ба­га­то з лю­дей прак­тич­но щодня вияв­ляються утяг­не­ни­ми в той або ін­ший кон­флікт.   З ме­тою за­по­бі­га­ння кон­флік­тних си­туа­цій  в ко­лек­ти­ві  24.03.2017 ро­ку  прак­тич­ним пси­хо­ло­гом зак­ла­ду Гла­дин А.М. бу­ло про­ве­де­но тре­нін­го­ве за­няття для сту­ден­тів дру­го­го кур­су. 51Го­лов­ною ме­тою за­хо­ду бу­ло роз­ши­рення знаннь сту­ден­тів про конф­лікт, а та­кож по­ка­за­ти ефек­тив­ні шля­хи роз­в’я­зання конф­лікт­них си­туа­цій, сфор­му­ва­ти у сту­ден­тів по­чуття єд­нос­ті з ко­лек­ти­вом, спо­ну­ка­ти їх до ро­бо­ти над со­бою. Тре­нінг скла­дався з де­кіль­кох ета­пів. Спо­чат­ку сту­ден­ти вис­ло­ви­ли свою дум­ку –  що та­ке кон­флікт. По­тім розг­ляну­ли стра­тегії по­ве­дін­ки в конф­лік­тній си­туа­ції. Та­кож об­го­во­ри­ли  ри­зи­ки та фак­то­ри, які впли­вають на ви­ник­нення конф­лік­тів.  В хо­ді за­няття сту­ден­там бу­ло зап­ро­по­но­ва­но  ряд зав­дань, від­по­ві­ді на які во­ни шу­ка­ли са­мос­тій­но.53 Сту­ден­ти ак­тив­но вис­лов­люва­ли свої дум­ки про  кон­флікт, та мож­ли­вос­ті уник­нення конф­лікт­них си­туа­цій, з  за­до­во­ленням бра­ли участь у впра­вах. З ці­ка­вістю прос­лу­ха­ли мі­ні – лек­цію з якої діз­на­лися,про пра­ви­ла спіл­ку­вання в ко­лек­ти­ві. Усі, без ви­нят­ку, учас­ни­ки тре­нін­гу от­ри­ма­ли мак­си­маль­не за­до­во­лення, як від гру­по­вої ро­бо­ти, так і від спіл­ку­вання один з од­ним.

Залишити коментар

Наші координати та реквізити

тел. приймальна в.о. директора Кислюк Ж. М.

(03656)3-23-82, (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Бухальська Н.В.

(03656)4-12-43

електронна пошта

dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 22.10.2021
ВП "Дубенський фаховий медичний коледж" КЗВО "Рівненська медична академія" РОР
код 44384258
р/р UA 958201720314281001201101810
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 22.10.2021
ВП "Дубенський фаховий медичний коледж" КЗВО "Рівненська медична академія" РОР
код 44384258
р/р UA 968201720314251001202101810
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУального захисту
2014-2020 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design