Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (телефонувати з 30.06.2022) +38 (098) 034-89-10
dubnomed@ukr.net
Мова освітнього процесу - українська

52Спіл­ку­вання та взає­мо­дія з ін­ши­ми людь­ми – це не­відє’м­на скла­до­ва людсь­ко­го життя. Але ін­ко­ли між осо­бис­тос­тями мо­жуть ви­ни­ка­ти кон­флік­ти. Кон­флік­ти є час­ти­ною пов­сяк­ден­ного життя. Ба­га­то з лю­дей прак­тич­но щодня вияв­ляються утяг­не­ни­ми в той або ін­ший кон­флікт.   З ме­тою за­по­бі­га­ння кон­флік­тних си­туа­цій  в ко­лек­ти­ві  24.03.2017 ро­ку  прак­тич­ним пси­хо­ло­гом зак­ла­ду Гла­дин А.М. бу­ло про­ве­де­но тре­нін­го­ве за­няття для сту­ден­тів дру­го­го кур­су. 51Го­лов­ною ме­тою за­хо­ду бу­ло роз­ши­рення знаннь сту­ден­тів про конф­лікт, а та­кож по­ка­за­ти ефек­тив­ні шля­хи роз­в’я­зання конф­лікт­них си­туа­цій, сфор­му­ва­ти у сту­ден­тів по­чуття єд­нос­ті з ко­лек­ти­вом, спо­ну­ка­ти їх до ро­бо­ти над со­бою. Тре­нінг скла­дався з де­кіль­кох ета­пів. Спо­чат­ку сту­ден­ти вис­ло­ви­ли свою дум­ку –  що та­ке кон­флікт. По­тім розг­ляну­ли стра­тегії по­ве­дін­ки в конф­лік­тній си­туа­ції. Та­кож об­го­во­ри­ли  ри­зи­ки та фак­то­ри, які впли­вають на ви­ник­нення конф­лік­тів.  В хо­ді за­няття сту­ден­там бу­ло зап­ро­по­но­ва­но  ряд зав­дань, від­по­ві­ді на які во­ни шу­ка­ли са­мос­тій­но.53 Сту­ден­ти ак­тив­но вис­лов­люва­ли свої дум­ки про  кон­флікт, та мож­ли­вос­ті уник­нення конф­лікт­них си­туа­цій, з  за­до­во­ленням бра­ли участь у впра­вах. З ці­ка­вістю прос­лу­ха­ли мі­ні – лек­цію з якої діз­на­лися,про пра­ви­ла спіл­ку­вання в ко­лек­ти­ві. Усі, без ви­нят­ку, учас­ни­ки тре­нін­гу от­ри­ма­ли мак­си­маль­не за­до­во­лення, як від гру­по­вої ро­бо­ти, так і від спіл­ку­вання один з од­ним.

Комментарии закрыты.

ВІДЕО
До уваги молодших спеціалістів з медичною освітою.
Реєстрація слухачів на цикл тематичного удосконалення "Школа старшої медичної сестри, невідкладні стани" (з 30.05.2022 по 03.06.2022), триватиме до 29.05.2022 включно.

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

Цикл підвищення кваліфікації буде проводитися з використанням технологій дистанційного навчання.

Заповнений корінець путівки та витяг із наказу про направлення на підвищення кваліфікації, просимо надіслати за адресою: м. Дубно, вул. К. Острозького, 25, ВП "ДУБЕНСЬКИЙ ФАХОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ" КЗВО "РІВНЕНСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ" РОР
Корисні посилання

pd-ru

pd-ru

pd-ru

pd-ru

pd-ru

2014-2022 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design