Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (телефонувати з 30.06.2022) +38 (098) 034-89-10
dubnomed@ukr.net
Мова освітнього процесу - українська

51Що­ро­ку 24 бе­резня за рі­ше­нням Всес­віт­ньої ор­га­ні­за­ції охо­ро­ни здо­ров’я по всьо­му сві­ту від­зна­чають День бо­роть­би з ту­бер­кульо­зом. Цик­ло­ва ко­мі­сія про­фе­сій­ної та прак­тич­ної під­го­тов­ки те­ра­пев­тич­но­го спря­му­вання не мог­ла за­ли­ши­тися ос­то­ронь цієї проб­ле­ми і бу­ло про­ве­де­но ряд за­хо­дів. 22 бе­резня 2017 ро­ку від­бу­лась зус­тріч сту­ден­тів ко­лед­жу з нач­ме­дом  РОПТД 52Ор­динсь­ким Ми­ко­лою Лео­ні­до­ви­чем     та лі­ка­рем-фти­зіат­ром Тиш­ков­цем Ва­ле­рієм Анд­рійо­ви­чем, які пос­тіл­ку­ва­лися зі сту­ден­та­ми про стан проб­ле­ми ту­бер­кульо­зу в Ук­раї­ні, роз­по­ві­ли про но­ві ме­то­ди діаг­нос­ти­ки, лі­ку­вання і  про­фі­лак­ти­ки цьо­го зах­во­рювання. Сту­ден­ти те­ра­пев­тич­но­го гурт­ка 53під­го­ту­ва­ли ін­фор­ма­цій­ний стенд з ві­до­мостя­ми про ту­­бер­кульоз: іс­то­рич­ну до­від­ку про від­кри­ття хво­ро­би,  пер­ші клі­ніч­ні проя­ви та ме­то­ди про­фі­лак­ти­ки. З ме­тою ін­фор­му­вання на­се­лення 24 бе­рез­ня 2017 ро­ку бу­ла про­ве­де­на ак­ція се­ред жи­те­лів міс­та Дуб­на  що­до ме­то­дів про­фі­лак­ти­ки ту­бер­кульо­зу.

Комментарии закрыты.

ВІДЕО
До уваги молодших спеціалістів з медичною освітою.
Реєстрація слухачів на цикл тематичного удосконалення "Школа старшої медичної сестри, невідкладні стани" (з 30.05.2022 по 03.06.2022), триватиме до 29.05.2022 включно.

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

Цикл підвищення кваліфікації буде проводитися з використанням технологій дистанційного навчання.

Заповнений корінець путівки та витяг із наказу про направлення на підвищення кваліфікації, просимо надіслати за адресою: м. Дубно, вул. К. Острозького, 25, ВП "ДУБЕНСЬКИЙ ФАХОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ" КЗВО "РІВНЕНСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ" РОР
Корисні посилання

pd-ru

pd-ru

pd-ru

pd-ru

pd-ru

2014-2022 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design