Вищий комунальний навчальний заклад
"Дубенський медичний коледж"
Рівненської обласної ради
DUBNOMED@UKR.NET м. Дубно, вул. К. Острозького, 25
Тел./факс: (03656) 3-23-82
тел.: (03656) 3-23-72

51Що­ро­ку 24 бе­резня за рі­ше­нням Всес­віт­ньої ор­га­ні­за­ції охо­ро­ни здо­ров’я по всьо­му сві­ту від­зна­чають День бо­роть­би з ту­бер­кульо­зом. Цик­ло­ва ко­мі­сія про­фе­сій­ної та прак­тич­ної під­го­тов­ки те­ра­пев­тич­но­го спря­му­вання не мог­ла за­ли­ши­тися ос­то­ронь цієї проб­ле­ми і бу­ло про­ве­де­но ряд за­хо­дів. 22 бе­резня 2017 ро­ку від­бу­лась зус­тріч сту­ден­тів ко­лед­жу з нач­ме­дом  РОПТД 52Ор­динсь­ким Ми­ко­лою Лео­ні­до­ви­чем     та лі­ка­рем-фти­зіат­ром Тиш­ков­цем Ва­ле­рієм Анд­рійо­ви­чем, які пос­тіл­ку­ва­лися зі сту­ден­та­ми про стан проб­ле­ми ту­бер­кульо­зу в Ук­раї­ні, роз­по­ві­ли про но­ві ме­то­ди діаг­нос­ти­ки, лі­ку­вання і  про­фі­лак­ти­ки цьо­го зах­во­рювання. Сту­ден­ти те­ра­пев­тич­но­го гурт­ка 53під­го­ту­ва­ли ін­фор­ма­цій­ний стенд з ві­до­мостя­ми про ту­­бер­кульоз: іс­то­рич­ну до­від­ку про від­кри­ття хво­ро­би,  пер­ші клі­ніч­ні проя­ви та ме­то­ди про­фі­лак­ти­ки. З ме­тою ін­фор­му­вання на­се­лення 24 бе­рез­ня 2017 ро­ку бу­ла про­ве­де­на ак­ція се­ред жи­те­лів міс­та Дуб­на  що­до ме­то­дів про­фі­лак­ти­ки ту­бер­кульо­зу.

Залишити коментар

Online запитання приймальній комісії
37
наші координати

тел. приймальна директора Венгрин Н.О. (03656)3-23-82

тел. заступника директора з навчальної роботи Кислюк Ж.М. (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Приходько Л.А.(03656)4-12-43

електронна пошта dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 28.05.2020
ВКНЗ "Дубенський медичний коледж"
код 05506997
р/р UA 508201720314261003201025273
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 28.05.2020
ВКНЗ "Дубенський медичний коледж"
код 05506997
р/р 518201720314231003202025273
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
Плани закупівель
НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУального захисту
https://www.youtube.com/channel/UCSd6HJSZ9pWKTFnbpatJpLQ?view_as=subscriber
2014 © Дубенський медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design