Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (095) 402-3545; (093) 389-3671

IMG_20170321_16022921 бе­резня в Ду­бенсь­ко­му ме­дич­но­му ко­лед­жі бу­ло про­ве­де­но від­кри­те за­сі­дання гур­тка ме­дич­ної біо­ло­гії. Ке­рів­ник гурт­ка  Іва­нна Ва­си­ле­вич ра­зом зі сту­ден­та­ми-гурт­ків­цями зіб­ра­ли ці­ка­ву ін­фор­ма­цію про при­чи­ни да­но­го синд­ро­му, ри­зик на­род­ження та­ких ді­тей, оп­рацю­ва­ли ста­тис­тич­ні да­ні що­до час­то­ти на­род­ження ді­тей із син­дро­мом Дау­на в Ук­раїні та Ду­бенсь­кому ра­йоні.IMG_20170321_152851Та­кож гур­тків­ці звер­ну­ли ува­гу на міс­це лю­дей з осо­бли­ви­ми пот­ре­ба­ми в сус­пільс­тві, на перс­пек­ти­ви їх роз­вит­ку, нав­чання, ви­хо­ва­ння і по­даль­шо­го пра­цев­ла­шту­вання в на­шій краї­ні. Бу­ло пі­діб­ра­но ці­ка­ві ві­део­фраг­мен­ти, які зму­си­ли за­мис­ли­тися всіх при­сут­ніх над цією проб­ле­мою.  Сту­ден­ти про­ве­ли по­шу­ко­ву ро­бо­ту і пре­зен­ту­ва­ли ці­ка­ві по­ві­дом­лення про лю­дей, які досяг­ли ус­пі­ху, нез­ва­жаю­чи на «зай­ву хро­мо­со­му».  Тре­нін­го­ва впра­ва пе­ре­ко­на­ла всіх при­сут­ніх в то­му, що всі ми схо­жі, але й од­но­час­но всі ми різ­ні, то­му до будь якої лю­ди­ни, і зок­ре­ма до лю­дей з особ­ли­ви­ми пот­ре­ба­ми, став­лення має бу­ти то­ле­ран­тним.

Залишити коментар

Наші координати та реквізити

тел. приймальна в.о. директора Кислюк Ж. М.

(03656)3-23-82, (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Бухальська Н.В.

(03656)4-12-43

електронна пошта

dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 22.10.2021
ВП "Дубенський фаховий медичний коледж" КЗВО "Рівненська медична академія" РОР
код 44384258
р/р UA 958201720314281001201101810
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 22.10.2021
ВП "Дубенський фаховий медичний коледж" КЗВО "Рівненська медична академія" РОР
код 44384258
р/р UA 968201720314251001202101810
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУального захисту
2014-2020 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design