«Ва­ше здо­ров’я в ва­ших ру­ках»

  • Категорія запису:Новини

815 бе­резня 2017 ро­ку учас­ни­ка­ми аку­шерсь­ко-гі­не­ко­ло­гіч­но­го гурт­ка Ду­бенсь­ко­го ме­дич­но­го ко­лед­жу для сту­ден­тів Ду­бенсь­ко­го про­фе­сій­но-тех­ніч­но­го лі­цею бу­ло про­ве­де­но ви­хов­ну бе­сі­ду на те­му: «Ва­ше здо­ров’я в ва­ших ру­ках». Під час бе­сі­ди сту­ден­там бу­ло до­не­сен­но ін­фор­ма­цію про ста­те­ве ви­хо­вання,    ме­то­ди кон­тра­цеп­ції, абор­ти та їх мож­ли­ві нас­лід­ки, ок­рім цьо­го уза­галь­не­но ос­нов­ні по­мил­ки під­літ­ків.  Та­кож слу­ха­чі ма­ли змо­гу пос­та­ви­ти за­пи­тання та об­го­во­ри­ти їх.