Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (095) 402-3545; (093) 389-3671

IMG_2402 9 бе­резня 2017 ро­ку, з  на­го­ди вша­ну­вання па­м’яті Та­ра­са Гри­го­ро­ви­ча Шев­чен­ка сту­ден­ти ко­лед­жу 209 ВЛ гру­пи  взя­ли участь у  мис­тець­кій ак­ції “Нев­ми­ру­щий дух пое­та, як і ра­ні­ше ви­тає над рід­ною Ук­раї­ною”, пок­ла­ли кві­ти до па­м’ят­ни­ка Ве­ли­ко­му Коб­за­ре­ві. Сту­ден­ти пер­ших кур­сів пе­рег­ля­ну­ли фільм кі­нос­ту­дії „Дуб­но” –  „Шев­чен­ко­ва до­ро­га”, ре­жи­се­ра Ми­ко­ли Ве­лич­ковсь­ко­го, який роз­по­ві­дає про шля­хи ге­нія на Рів­нен­щи­ні.  Пос­тать пое­та в іс­то­рії Ук­раї­ни не­мож­ли­во оці­ни­ти: він і про­рок, і ге­ній, і на­род­ний спі­вець, і ху­дож­ник, і му­че­ник вод­но­час… Та перш за все, він – на­род­ний поет-бун­тар, кот­рий зма­гає до во­лі ук­раїнсь­ко­го на­ро­ду, і завж­ди уо­со­бо­лює у со­бі сим­вол бо­роть­би та не­по­ко­ри ре­жи­му. Поп­ри ча­си нез­год і ли­хо­ліття йо­го текс­ти зав­жди бу­ли і за­ли­шаються ак­туаль­ни­ми.

Залишити коментар

Наші координати та реквізити

тел. приймальна в.о. директора Кислюк Ж. М.

(03656)3-23-82, (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Бухальська Н.В.

(03656)4-12-43

електронна пошта

dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 22.10.2021
ВП "Дубенський фаховий медичний коледж" КЗВО "Рівненська медична академія" РОР
код 44384258
р/р UA 958201720314281001201101810
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 22.10.2021
ВП "Дубенський фаховий медичний коледж" КЗВО "Рівненська медична академія" РОР
код 44384258
р/р UA 968201720314251001202101810
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУального захисту
2014-2020 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design