Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (телефонувати з 30.06.2022) +38 (098) 034-89-10
dubnomed@ukr.net
Мова освітнього процесу - українська

IMG_2402 9 бе­резня 2017 ро­ку, з  на­го­ди вша­ну­вання па­м’яті Та­ра­са Гри­го­ро­ви­ча Шев­чен­ка сту­ден­ти ко­лед­жу 209 ВЛ гру­пи  взя­ли участь у  мис­тець­кій ак­ції “Нев­ми­ру­щий дух пое­та, як і ра­ні­ше ви­тає над рід­ною Ук­раї­ною”, пок­ла­ли кві­ти до па­м’ят­ни­ка Ве­ли­ко­му Коб­за­ре­ві. Сту­ден­ти пер­ших кур­сів пе­рег­ля­ну­ли фільм кі­нос­ту­дії „Дуб­но” –  „Шев­чен­ко­ва до­ро­га”, ре­жи­се­ра Ми­ко­ли Ве­лич­ковсь­ко­го, який роз­по­ві­дає про шля­хи ге­нія на Рів­нен­щи­ні.  Пос­тать пое­та в іс­то­рії Ук­раї­ни не­мож­ли­во оці­ни­ти: він і про­рок, і ге­ній, і на­род­ний спі­вець, і ху­дож­ник, і му­че­ник вод­но­час… Та перш за все, він – на­род­ний поет-бун­тар, кот­рий зма­гає до во­лі ук­раїнсь­ко­го на­ро­ду, і завж­ди уо­со­бо­лює у со­бі сим­вол бо­роть­би та не­по­ко­ри ре­жи­му. Поп­ри ча­си нез­год і ли­хо­ліття йо­го текс­ти зав­жди бу­ли і за­ли­шаються ак­туаль­ни­ми.

Комментарии закрыты.

ВІДЕО
До уваги молодших спеціалістів з медичною освітою.
Реєстрація слухачів на цикл тематичного удосконалення "Школа старшої медичної сестри, невідкладні стани" (з 30.05.2022 по 03.06.2022), триватиме до 29.05.2022 включно.

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

Цикл підвищення кваліфікації буде проводитися з використанням технологій дистанційного навчання.

Заповнений корінець путівки та витяг із наказу про направлення на підвищення кваліфікації, просимо надіслати за адресою: м. Дубно, вул. К. Острозького, 25, ВП "ДУБЕНСЬКИЙ ФАХОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ" КЗВО "РІВНЕНСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ" РОР
Корисні посилання

pd-ru

pd-ru

pd-ru

pd-ru

pd-ru

2014-2022 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design