Весни, усмішок, сонця і тепла…

  • Категорія запису:Новини

IMG_8019 Ці щи­рі по­ба­жання ли­ну­ли для жі­нок – па­цієн­тів Ду­бенсь­ко­го хос­пі­су від сту­ден­тів – во­лон­те­рів: Лев­ценю­ка Та­ра­са, Кот­ку­да­ка  На­за­ра, Ка­ра­петя­на Да­ви­да, Яро­щук Бог­да­ни,  Шах Анас­тасії, Яси­новсь­ко­го Бог­да­на,  які 7 бе­рез­ня прийш­ли при­ві­та­ти їх із чу­до­вим вес­няним свя­том. З ледь від­чут­ним вес­няним по­ди­хом при­хо­дить до нас чу­до­ве жі­но­че свято. Цей день не­се у світ ніж­ність, кра­су, сон­це.  І не стіль­ки по­да­рун­ки,бу­ке­ти­ки із ко­ти­ків чи  со­ло­до­щі по­ті­ши­ли па­цієн­ток, як гар­не сло­во, щи­ра участь та праг­нення лю­бо­ві, доб­ро­ти, за­тиш­ку. Не­хай у на­ших  до­мів­ках бу­дуть спо­кій та доб­ро­бут, а  сер­ця бу­дуть зіг­рі­ті теп­лом та по­ва­гою рід­них і близь­ких. Зі свя­том Вес­ни, Вас!