Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (095) 402-3545; (093) 389-3671

­

IMG_3177Тре­тьо­го бе­резня 2017 ро­ку  за­кін­чи­ли під­ви­щення ква­лі­фі­ка­ції на цик­лі «Те­ра­пія» 34 сес­три ме­дич­ні те­ра­пев­тич­них від­ді­лень і ка­бі­не­тів, діль­ниць та від­ді­лень про­фі­лак­ти­ки. Заняття три­ва­ли про­тягом мі­сяця згід­но зат­вер­дже­но­го роз­кла­ду. Від­по­від­но до нав­чаль­ної прог­ра­ми пе­ре­ва­га на­да­ва­лася про­філь­ній дис­цип­лі­ні «Внут­рішня ме­ди­ци­на», а та­кож ос­но­вам сест­ринсь­кої спра­ви, не­від­клад­ній ме­дич­ній до­по­мо­зі, ін­фек­цій­но­му конт­ролю, ре­про­дук­тив­ній ме­ди­ци­ні то­що.IMG_3166 До вик­ла­дання бу­ли за­лу­че­ні дос­від­че­ні фа­хів­ці зак­ла­дів охо­ро­ни здо­ров’я Мат­вієвсь­ка Л.М., Ко­валь­чук І.О., Та­ба­чук В.П., Ва­гіле­вич Я.Я., Пи­са­на М.І., Чу­кась Л.І. та вик­ла­да­чі ко­лед­жу. Ве­ли­ка ува­га при­діля­лася оз­найом­ленню слу­ха­чів  із су­час­ною нор­ма­тив­но-пра­во­вою ба­зою, про­то­ко­ла­ми, стан­дар­та­ми обс­те­ження та лі­ку­вання па­цієн­тів.IMG_3162 Під­сум­ко­ве заняття про­ве­де­но у фор­мі про­гра­мо­ва­но­го тес­то­во­го кон­тро­лю, на яко­му го­ло­вою ек­за­ме­на­цій­ної ко­мі­сії був Во­ло­ди­мир Олек­санд­ро­вич Со­ро­ка, го­лов­ний лі­кар КЗ «Ду­бенсь­кий  ЦПМСД». Хо­четься відз­на­чи­ти ор­га­ні­зо­ва­ність, від­по­ві­даль­ність, до­пит­ли­вість, ак­тив­ність та сум­лін­ність слу­ха­чів цик­лу. Ма­буть че­рез це і ре­зуль­та­ти під­сум­ко­во­го конт­ролю вия­ви­лися хо­ро­ші: 80% слу­ха­чів от­ри­ма­ли «від­мін­но», ли­ше 20% – «доб­ре».

От­ри­ма­ні від­гу­ки від слу­ха­чів цик­лу:

Під час про­ход­ження кур­сів під­ви­щення ква­лі­фі­ка­ції за цик­лом «Те­ра­пія» ми от­ри­ма­ли ба­га­то но­вих знань, які бу­де­мо ви­ко­рис­то­ву­ва­ти у своїй про­фе­сій­ній діяль­нос­ті. Вик­ла­да­чі ці­ка­во та зміс­тов­но чи­та­ли лек­ції, в про­це­сі нав­чання ви­ко­рис­то­ву­ва­лась су­час­на муль­ти­ме­дій­на тех­ні­ка,  де­монст­ру­ва­лись до­ку­мен­таль­ні  та нау­ко­ві філь­ми, про­во­дився прак­тич­ний тре­нінг. Особ­ли­ва по­дя­ка за­ві­ду­ва­чу від­ді­лення під­ви­щення ква­лі­фі­ка­ції Лег­ко­нець В.В. за ви­со­ку ква­лі­фі­ко­ва­ну ор­га­ні­за­цію кур­сів.  Староста групи Гармідер Олена

Ми, пра­ців­ни­ки КЗ «Ра­ди­ви­лівсь­ка ЦРЛ» Про­дун М.М. і Не­чи­по­рук Т.П., про­хо­ди­ли під­ви­щення ква­лі­фі­ка­ції  на ба­зі Ду­бенсь­ко­го ме­дич­но­го ко­лед­жу. Хо­че­мо по­дя­ку­ва­ти пе­да­го­гам, Лег­ко­нець В.В. за ці­ка­ві лек­ції, хо­ро­ше відношення, поради та рекомендації.

Від Мли­нівсь­ко­го ко­лек­ти­ву у скла­ді: Ко­но­но­вої М.А. та Вла­сюк К.В. дя­кує­мо за ці­ка­ві лек­ції, за по­ва­гу до нас, за ро­зу­міння, за друж­ній та згур­то­ва­ний Ва­ми ко­лек­тив, за за­до­во­лення від зміс­тов­них прак­тич­них занять. Дя­кує­мо осо­бис­то Ва­лен­ти­ні Ва­си­лів­ні: здо­ров’я Вам, ус­пі­хів у ро­бо­ті, до­сяг­нень. Бо­жо­го бла­гос­ло­віння та зуст­рітись ще у нас­туп­них ро­ках!

 

Залишити коментар

Наші координати та реквізити

тел. приймальна в.о. директора Кислюк Ж. М.

(03656)3-23-82, (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Бухальська Н.В.

(03656)4-12-43

електронна пошта

dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 22.10.2021
ВП "Дубенський фаховий медичний коледж" КЗВО "Рівненська медична академія" РОР
код 44384258
р/р UA 958201720314281001201101810
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 22.10.2021
ВП "Дубенський фаховий медичний коледж" КЗВО "Рівненська медична академія" РОР
код 44384258
р/р UA 968201720314251001202101810
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУального захисту
2014-2020 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design