олімпіада з математики

  • Категорія запису:Новини

IMG_261721 лю­то­го 2017 ро­ку від­бувся від­бір­ко­вий тур І-ого ета­пу VІІІ Все­україн­ської олім­піа­ди з ма­те­ма­ти­ки се­ред сту­ден­тів І кур­сів відділення “Лікувальна справа”. Учас­ни­ка­ми ста­ли пер­шо­кур­сни­ки груп АЛ-109, БЛ-109. За під­сум­ка­ми олім­піа­ди пе­ре­мо­гу здо­бу­ли:

– Ва­ка­люк Олек­сан­дра (І місце) – група АЛ-109;

– Семенюк Анастасія (ІІ місце) – група АЛ-109;

– Мельник Юрій (ІІІ місце) – група БЛ-109.

Щи­ро ві­тає­мо пе­ре­мож­ців та ба­жає­мо їм по­даль­ших ус­пі­хів на ІІ-ому ета­пі VІІІ Все­україн­ської олім­піа­ди з ма­те­ма­ти­ки, що від­бу­деться на ба­зі IMG_2631Сар­ненсь­ко­го пе­да­го­гіч­но­го ко­лед­жу РДГУ  01 березня 2017 року.