Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (телефонувати з 30.06.2022) +38 (098) 034-89-10
dubnomed@ukr.net
Мова освітнього процесу - українська

IMG_306921 люто­го, ко­ли на­ша дер­жа­ва свят­кує Між­на­род­ний день рід­ної мо­ви, ці ге­ніаль­ні ряд­ки ві­до­мої ук­раїнсь­кої пое­те­си Лі­ни Кос­тен­ко звучать особ­ли­во.  До сту­ден­тів ко­лед­жу із зак­ли­ком лю­би­ти  та вив­ча­ти свою мо­ву ряд­ка­ми своїх тво­рів звер­ну­лися ба­га­то україн­ських пись­менни­ків і пое­тів. Ок­рім то­го мож­на бу­ло про­чи­та­ти ці­ка­ві та пов­чаль­ні фак­ти про на­шу мо­ву. IMG_3077От ви, на­прик­лад, знає­те ,що най­по­ши­ре­ні­шою в ук­раїнсь­кій мо­ві є бук­ва «п»? Та­кож сту­ден­ти ма­ли змо­гу за­пи­са­ти сло­ва-па­р­ази­ти і спро­бу­ва­ти на­зав­жди поз­бу­тися їх у своє­му мов­ленні. Адже зна­ти, бе­рег­ти і ша­ну­ва­ти рід­ну мо­ву – обо­в’язок кож­ної лю­ди­ни. «Без мо­ви рід­ної, юна­че, й на­ро­ду на­шо­го не­ма», – пи­сав В. Со­сю­ра.

Комментарии закрыты.

ВІДЕО
До уваги молодших спеціалістів з медичною освітою.
Реєстрація слухачів на цикл тематичного удосконалення "Школа старшої медичної сестри, невідкладні стани" (з 30.05.2022 по 03.06.2022), триватиме до 29.05.2022 включно.

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

Цикл підвищення кваліфікації буде проводитися з використанням технологій дистанційного навчання.

Заповнений корінець путівки та витяг із наказу про направлення на підвищення кваліфікації, просимо надіслати за адресою: м. Дубно, вул. К. Острозького, 25, ВП "ДУБЕНСЬКИЙ ФАХОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ" КЗВО "РІВНЕНСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ" РОР
Корисні посилання

pd-ru

pd-ru

pd-ru

pd-ru

pd-ru

2014-2022 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design