Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (телефонувати з 30.06.2022) +38 (098) 034-89-10
dubnomed@ukr.net
Мова освітнього процесу - українська

IMG_239520 лю­то­го 2017 ро­ку у Ду­бенсь­ко­му ме­дич­но­му ко­лед­жі для сту­ден­тів I – II  кур­сів бу­ло про­ве­де­но ін­фор­ма­цій­но-прос­віт­ниць­кі лек­ції що­до пи­тань йо­дної про­фі­лак­ти­ки „Лі­ку­ва­ння і про­фі­лак­ти­ка йо­до­ди­фі­цит­них ста­нів”.     Лі­кар–ен­до­кри­но­лог ЦПМСД Іва­нна Ві­та­ліїв­на Кон­дра­тюк роз­по­ві­ла про нео­бхід­ність ви­ко­рис­та­ння у їжі йо­дов­міс­них про­дук­тів, оз­на­йо­ми­ла з бу­до­вою  ен­док­ри­нних за­лоз та  нор­ма­ми спо­жи­вання йо­ду.

Комментарии закрыты.

ВІДЕО
До уваги молодших спеціалістів з медичною освітою.
Реєстрація слухачів на цикл тематичного удосконалення "Школа старшої медичної сестри, невідкладні стани" (з 30.05.2022 по 03.06.2022), триватиме до 29.05.2022 включно.

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

Цикл підвищення кваліфікації буде проводитися з використанням технологій дистанційного навчання.

Заповнений корінець путівки та витяг із наказу про направлення на підвищення кваліфікації, просимо надіслати за адресою: м. Дубно, вул. К. Острозького, 25, ВП "ДУБЕНСЬКИЙ ФАХОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ" КЗВО "РІВНЕНСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ" РОР
Корисні посилання

pd-ru

pd-ru

pd-ru

pd-ru

pd-ru

2014-2022 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design