Лі­ку­ва­ння і про­фі­лак­ти­ка йо­до­ди­фі­цит­них ста­нів

  • Категорія запису:Новини

IMG_239520 лю­то­го 2017 ро­ку у Ду­бенсь­ко­му ме­дич­но­му ко­лед­жі для сту­ден­тів I – II  кур­сів бу­ло про­ве­де­но ін­фор­ма­цій­но-прос­віт­ниць­кі лек­ції що­до пи­тань йо­дної про­фі­лак­ти­ки „Лі­ку­ва­ння і про­фі­лак­ти­ка йо­до­ди­фі­цит­них ста­нів”.     Лі­кар–ен­до­кри­но­лог ЦПМСД Іва­нна Ві­та­ліїв­на Кон­дра­тюк роз­по­ві­ла про нео­бхід­ність ви­ко­рис­та­ння у їжі йо­дов­міс­них про­дук­тів, оз­на­йо­ми­ла з бу­до­вою  ен­док­ри­нних за­лоз та  нор­ма­ми спо­жи­вання йо­ду.