Ми – не раби… Ми пам’ятаємо…

  • Категорія запису:Новини

IMG_239420 лю­то­го сту­ден­ти ко­лед­жу під­го­ту­ва­ли ін­фор­ма­цій­ні го­ди­ни та те­ма­тич­ну вис­тав­ку, прис­вяче­ну тре­тій річ­ни­ці по­дій Ре­во­лю­ції Гід­нос­ті та вша­ну­ва­ли па­м’ять Ге­роїв Не­бес­ної Сот­ні. За від­ва­гу , си­лу ду­ху і стій­кість учас­ни­ків Ре­во­люції Гід­нос­ті , які ці­ною влас­но­го життя ви­бо­рю­ва­ли пра­во на сво­бо­ду , де­мок­ра­тію і не­за­леж­ність,  па­м’ять про них жи­ти­ме у на­ших сер­цях ! Віч­на сла­ва Ге­роям!