під­ви­щення ква­лі­фі­ка­ції

  • Категорія запису:Новини

IMG_2594З 23 січня по 17 лю­то­го 2017 ро­ку на ба­зі від­ді­лення піс­лядип­лом­ної ос­ві­ти  про­хо­ди­ли під­ви­щення ква­лі­фі­ка­ції аку­шер­ки по­ло­го­вих бу­дин­ків, жі­но­чих кон­суль­та­цій, ог­ля­до­вих ка­бі­не­тів, ФАПів, ам­бу­ла­то­рій – всьо­го 17 чо­ло­вік. Під­го­тов­ка про­ве­де­на згід­но 144 – го­дин­ної прог­ра­ми, яка включає 78 го­дин з аку­шерс­тва та гі­не­ко­ло­гії, реш­та – з пе­діат­рії, не­відк­лад­ної ме­дич­ної до­по­мо­ги, ін­фек­цій­но­го кон­тролю то­що. Під­сум­ко­ве за­няття про­хо­ди­ло у фор­мі про­гра­мо­ва­но­го тес­то­во­го кон­тролю, на яко­му слу­ха­чі про­де­монс­тру­ва­ли хо­ро­ші знання: 14 із них  от­ри­ма­ли «від­мі­нно», ли­ше 3 чол. – «доб­ре».

От­ри­ма­ні від­гу­ки від слу­ха­чів цик­лу:

Ми, аку­шер­ки по­ло­го­вих бу­дин­ків, жі­но­чих кон­суль­та­цій, ог­ля­до­вих ка­бі­не­тів, ФАП-ів та ам­бу­ла­то­рій хо­че­мо по­дяку­ва­ти Лег­ко­нець В.В. та вик­ла­да­чам за про­ве­де­ні кур­си з під­ви­щення ква­лі­фі­ка­ції.

Вик­ла­дання пред­ме­тів про­во­ди­лося на ви­со­ко­му рів­ні. Пра­цю­ва­ли на комп’ютер­ній та муль­ти­ме­дій­ній тех­ні­ці. Ми от­ри­ма­ли су­час­ні знання та уміння, які бу­де­мо ви­ко­рис­то­ву­ва­ти на прак­ти­ці.

Рі­вень ме­дич­но­го ко­лед­жу з мо­мен­ту на­ших ви­пус­ків знач­но зріс. З не­тер­пі­нням че­кає­мо нас­туп­них кур­сів і зус­трі­чі з усі­ма вик­ла­да­ча­ми, які про­во­дять за­няття.