Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (095) 402-3545; (093) 389-3671

IMG_2594З 23 січня по 17 лю­то­го 2017 ро­ку на ба­зі від­ді­лення піс­лядип­лом­ної ос­ві­ти  про­хо­ди­ли під­ви­щення ква­лі­фі­ка­ції аку­шер­ки по­ло­го­вих бу­дин­ків, жі­но­чих кон­суль­та­цій, ог­ля­до­вих ка­бі­не­тів, ФАПів, ам­бу­ла­то­рій – всьо­го 17 чо­ло­вік. Під­го­тов­ка про­ве­де­на згід­но 144 – го­дин­ної прог­ра­ми, яка включає 78 го­дин з аку­шерс­тва та гі­не­ко­ло­гії, реш­та – з пе­діат­рії, не­відк­лад­ної ме­дич­ної до­по­мо­ги, ін­фек­цій­но­го кон­тролю то­що. Під­сум­ко­ве за­няття про­хо­ди­ло у фор­мі про­гра­мо­ва­но­го тес­то­во­го кон­тролю, на яко­му слу­ха­чі про­де­монс­тру­ва­ли хо­ро­ші знання: 14 із них  от­ри­ма­ли «від­мі­нно», ли­ше 3 чол. – «доб­ре».

От­ри­ма­ні від­гу­ки від слу­ха­чів цик­лу:

Ми, аку­шер­ки по­ло­го­вих бу­дин­ків, жі­но­чих кон­суль­та­цій, ог­ля­до­вих ка­бі­не­тів, ФАП-ів та ам­бу­ла­то­рій хо­че­мо по­дяку­ва­ти Лег­ко­нець В.В. та вик­ла­да­чам за про­ве­де­ні кур­си з під­ви­щення ква­лі­фі­ка­ції.

Вик­ла­дання пред­ме­тів про­во­ди­лося на ви­со­ко­му рів­ні. Пра­цю­ва­ли на комп’ютер­ній та муль­ти­ме­дій­ній тех­ні­ці. Ми от­ри­ма­ли су­час­ні знання та уміння, які бу­де­мо ви­ко­рис­то­ву­ва­ти на прак­ти­ці.

Рі­вень ме­дич­но­го ко­лед­жу з мо­мен­ту на­ших ви­пус­ків знач­но зріс. З не­тер­пі­нням че­кає­мо нас­туп­них кур­сів і зус­трі­чі з усі­ма вик­ла­да­ча­ми, які про­во­дять за­няття.

Залишити коментар

Наші координати та реквізити

тел. приймальна в.о. директора Кислюк Ж. М.

(03656)3-23-82, (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Бухальська Н.В.

(03656)4-12-43

електронна пошта

dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 22.10.2021
ВП "Дубенський фаховий медичний коледж" КЗВО "Рівненська медична академія" РОР
код 44384258
р/р UA 958201720314281001201101810
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 22.10.2021
ВП "Дубенський фаховий медичний коледж" КЗВО "Рівненська медична академія" РОР
код 44384258
р/р UA 968201720314251001202101810
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУального захисту
2014-2020 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design