Остання війна імперії

  • Категорія запису:Новини

DSCF000513-16 лю­то­го у ко­лед­жі прой­шли за­хо­ди з на­го­ди Дня вша­ну­вання учас­ни­ків бо­йо­вих дій на те­ри­то­рії ін­ших дер­жав та 28-ої річ­ни­ці ви­во­ду ра­дянсь­ких військ із те­ри­то­рії Рес­пу­блі­ки Аф­га­ніс­тан. Сту­ден­ти дру­го­го кур­су під­го­ту­ва­ли дис­пут „Вій­на в Аф­га­ніс­та­ні – час ге­роїв?”. Пер­шо­кур­сни­ки пе­рег­ляну­ли і об­го­во­ри­ли до­ку­мен­таль­ний фільм „Опе­ра­ція „Шторм – 333”.  DSCF0021Вис­тав­ка пе­ріо­дич­ної та дру­ко­ва­ної лі­те­ра­ту­ри „Тра­ге­дія і доб­лесть Аф­га­ніс­та­ну” вик­ли­ка­ла жва­вий ін­те­рес се­ред сту­ден­тів ко­лед­жу, ад­же на ній бу­ли пред­став­ле­ні іме­нні від­зна­ки-на­го­ро­ди учас­ни­ка бо­йо­вих дій в Аф­га­ніс­та­ні – вик­ла­да­ча ко­лед­жу Фика М.М.