Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (телефонувати з 30.06.2022) +38 (098) 034-89-10
dubnomed@ukr.net
Мова освітнього процесу - українська

DSCF000513-16 лю­то­го у ко­лед­жі прой­шли за­хо­ди з на­го­ди Дня вша­ну­вання учас­ни­ків бо­йо­вих дій на те­ри­то­рії ін­ших дер­жав та 28-ої річ­ни­ці ви­во­ду ра­дянсь­ких військ із те­ри­то­рії Рес­пу­блі­ки Аф­га­ніс­тан. Сту­ден­ти дру­го­го кур­су під­го­ту­ва­ли дис­пут „Вій­на в Аф­га­ніс­та­ні – час ге­роїв?”. Пер­шо­кур­сни­ки пе­рег­ляну­ли і об­го­во­ри­ли до­ку­мен­таль­ний фільм „Опе­ра­ція „Шторм – 333”.  DSCF0021Вис­тав­ка пе­ріо­дич­ної та дру­ко­ва­ної лі­те­ра­ту­ри „Тра­ге­дія і доб­лесть Аф­га­ніс­та­ну” вик­ли­ка­ла жва­вий ін­те­рес се­ред сту­ден­тів ко­лед­жу, ад­же на ній бу­ли пред­став­ле­ні іме­нні від­зна­ки-на­го­ро­ди учас­ни­ка бо­йо­вих дій в Аф­га­ніс­та­ні – вик­ла­да­ча ко­лед­жу Фика М.М.

Комментарии закрыты.

ВІДЕО
До уваги молодших спеціалістів з медичною освітою.
Реєстрація слухачів на цикл тематичного удосконалення "Школа старшої медичної сестри, невідкладні стани" (з 30.05.2022 по 03.06.2022), триватиме до 29.05.2022 включно.

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

Цикл підвищення кваліфікації буде проводитися з використанням технологій дистанційного навчання.

Заповнений корінець путівки та витяг із наказу про направлення на підвищення кваліфікації, просимо надіслати за адресою: м. Дубно, вул. К. Острозького, 25, ВП "ДУБЕНСЬКИЙ ФАХОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ" КЗВО "РІВНЕНСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ" РОР
Корисні посилання

pd-ru

pd-ru

pd-ru

pd-ru

pd-ru

2014-2022 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design