Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (095) 402-3545; (093) 389-3671

123456«Я те­бе ко­хаю…». Різ­ні ві­ки, різ­ні мо­ви… все різ­не, єди­не – ко­хання. Весь світ 14 лю­то­го зіз­нається у ко­хан­ні, ад­же це Всес­віт­ній день за­ко­ха­них або День Свя­то­го Ва­лен­ти­на.  Са­ме в День всіх за­ко­ха­них 14 лю­то­го 2017 ро­ку з лю­бов’ю і нат­хне­нням бу­ла про­ве­де­на від­кри­та ви­хов­на го­ди­на «У по­ло­ні Аф­ро­ді­ти» сту­ден­та­ми АЛ-409 гру­пи (ке­рів­ник гру­пи Ко­рит­нюк О. М.). При­сут­ні вик­ла­да­чі, сту­ден­ти, гос­ті по­ри­ну­ли у світ ко­хання: оз­на­йоми­лися з іс­то­рією по­ход­ження свята, діз­на­лися іс­то­рії ко­хання у пер­віс­ні ча­си та су­час­ні ча­си,  тра­ди­ції свят­ку­вання Дня за­ко­ха­них в ін­ших кра­їнах. 12345Ду­же зво­руш­ли­во зву­ча­ли ав­торсь­ка пісня у сти­лі реп «Життя» і  вірш «Щастя», най­більш про­ник­ли­вою ста­ла пан­то­мі­ма «Сер­це». Тра­ди­цій­ні сим­во­ли ко­хання Аф­ро­ді­та, ку­пі­дон, ва­лен­тин­ки, ви­го­тов­ле­ні свої­ми ру­ка­ми, яск­ра­во-чер­во­ні сер­деч­ка ство­ри­ли ат­мос­фе­ру свя­та. Сту­ден­ти по­да­ру­ва­ли усім свят­ко­вий гар­ний нас­трій та ще раз до­ве­ли, що ко­ха­ння про­буд­жує в лю­ди­ні най­кра­щі по­чуття.

Залишити коментар

Наші координати та реквізити

тел. приймальна в.о. директора Кислюк Ж. М.

(03656)3-23-82, (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Бухальська Н.В.

(03656)4-12-43

електронна пошта

dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 22.10.2021
ВП "Дубенський фаховий медичний коледж" КЗВО "Рівненська медична академія" РОР
код 44384258
р/р UA 958201720314281001201101810
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 22.10.2021
ВП "Дубенський фаховий медичний коледж" КЗВО "Рівненська медична академія" РОР
код 44384258
р/р UA 968201720314251001202101810
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУального захисту
2014-2020 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design