Даруємо свої серця

  • Категорія запису:Новини

IMG_2389У День св. Ва­лен­ти­на сту­ден­ти – во­лон­те­ри ко­лед­жу від­ві­да­ли із кон­церт­ною прог­ра­мою чле­нів гро­мадсь­ко­го то­ва­рис­тва, що об’єд­нує лю­дей з ін­ва­лід­ні­стю „Доб­ро­чин”. Вис­ту­пи юних ама­то­рів – ак­то­рів от­ри­мав  схваль­ну під­трим­ку гля­да­чів та по­да­ру­вав гар­ний свят­ко­вий нас­трій. Щи­рі пос­міш­ки і жва­ве об­го­во­рення вик­ли­ка­ла сцен­ка „У по­ло­ні Аф­ро­ді­ти”.IMG_2382 Мо­лод­шим гля­да­чам най­біль­шу на­со­ло­ду при­нес­ли ві­тання – Ва­лен­ти­ни , ви­го­тов­ле­ні сту­ден­та­ми влас­но­руч.