В гостях у ГО «Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги»

  • Категорія запису:Новини

IMG_896126 грудня у На­ціо­наль­ній ме­дич­ній біб­ліо­те­ці в м. Киє­ві від­бу­лося за­сі­дання Пре­зи­дії та Прав­ління ГО «Ук­раїнсь­ка лі­га роз­вит­ку па­ліа­тив­ної та хос­піс­ної до­по­мо­ги» на яко­му бу­ли роз­гля­ну­ті по­точ­ні пи­тання. На за­сі­да­нні бу­ли при­сут­ні всес­віт­ньо ві­до­мі нау­ков­ці та ін­ші зна­ні осо­бис­тос­ті, ко­му не­бай­ду­жа до­ля па­ліа­тив­них хво­рих. Сту­ден­ти Ду­бенсь­ко­го ме­дич­но­го ко­лед­жу ма­ли приєм­ність ра­зом з ди­рек­то­ром На­дією Вен­грин при­ві­та­ти усіх при­сут­ніх з прий­деш­ні­ми свя­та­ми. Ко­ля­дки і щед­рі­вки у їхнь­ому ви­ко­на­нні ство­ри­ли свят­ко­ву ат­мос­фе­ру за­хо­ду.