Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (телефонувати з 30.06.2022) +38 (098) 034-89-10
dubnomed@ukr.net
Мова освітнього процесу - українська

IMG_896126 грудня у На­ціо­наль­ній ме­дич­ній біб­ліо­те­ці в м. Киє­ві від­бу­лося за­сі­дання Пре­зи­дії та Прав­ління ГО «Ук­раїнсь­ка лі­га роз­вит­ку па­ліа­тив­ної та хос­піс­ної до­по­мо­ги» на яко­му бу­ли роз­гля­ну­ті по­точ­ні пи­тання. На за­сі­да­нні бу­ли при­сут­ні всес­віт­ньо ві­до­мі нау­ков­ці та ін­ші зна­ні осо­бис­тос­ті, ко­му не­бай­ду­жа до­ля па­ліа­тив­них хво­рих. Сту­ден­ти Ду­бенсь­ко­го ме­дич­но­го ко­лед­жу ма­ли приєм­ність ра­зом з ди­рек­то­ром На­дією Вен­грин при­ві­та­ти усіх при­сут­ніх з прий­деш­ні­ми свя­та­ми. Ко­ля­дки і щед­рі­вки у їхнь­ому ви­ко­на­нні ство­ри­ли свят­ко­ву ат­мос­фе­ру за­хо­ду.

Комментарии закрыты.

ВІДЕО
До уваги молодших спеціалістів з медичною освітою.
Реєстрація слухачів на цикл тематичного удосконалення "Школа старшої медичної сестри, невідкладні стани" (з 30.05.2022 по 03.06.2022), триватиме до 29.05.2022 включно.

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

Цикл підвищення кваліфікації буде проводитися з використанням технологій дистанційного навчання.

Заповнений корінець путівки та витяг із наказу про направлення на підвищення кваліфікації, просимо надіслати за адресою: м. Дубно, вул. К. Острозького, 25, ВП "ДУБЕНСЬКИЙ ФАХОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ" КЗВО "РІВНЕНСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ" РОР
Корисні посилання

pd-ru

pd-ru

pd-ru

pd-ru

pd-ru

2014-2022 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design