Вищий комунальний навчальний заклад
"Дубенський медичний коледж"
Рівненської обласної ради
DUBNOMED@UKR.NET м. Дубно, вул. К. Острозького, 25
Тел./факс: (03656) 3-23-82
тел.: (03656) 3-23-72

IMG_2490 22 грудня 2016 ро­ку на ба­зі Ду­бенсь­ко­го ме­дич­но­го ко­лед­жу від­бу­лося ме­то­дич­не об’єд­нання вик­ла­да­чів пе­діат­рії ме­дич­них нав­чаль­них зак­ла­дів Рів­ненсь­ко­го ре­гіо­ну на те­му: «Сис­те­ма­ти­за­ція нав­чаль­но­го ма­те­ріа­лу із пе­діат­рії при впро­вад­же­нні між­пред­мет­них зв’яз­ків в сис­те­му під­го­тов­ки ме­дич­них пра­ців­ни­ків ІІІ ти­сячо­ліття». В ро­бо­ті за­сі­дання ак­тив­ну участь взя­ли вик­ла­да­чі-пе­діат­ри та ме­то­дич­ні пра­ців­ни­ки Рів­ненсь­ко­го ба­зо­во­го ме­дич­но­го ко­лед­жу, Кос­то­пільсь­кої фі­лії  РБМК, ВКНЗ „Ду­бенсь­кий ме­дич­ний ко­ледж”. IMG_2524Під час за­сі­да­ння бу­ли роз­гля­ну­ті та об­го­во­рені та­кі нау­ко­во-ме­то­дич­ні проб­ле­ми: сис­те­ма­ти­за­ція пе­діат­рич­них знань у під­го­тов­ці сту­ден­та-ме­ди­ка, між­пред­мет­на ін­тег­ра­ція в пе­діат­рії при під­го­тов­ці сту­дент­а-ме­ди­ка, ви­ко­рис­тання кейс–ме­то­ду при ви­кла­да­нні пе­діат­рії в про­це­сі під­го­тов­ки ме­дич­них пра­ців­ни­ків та роль між­пред­мет­них зв’яз­ків та пе­да­го­гіч­них ком­пе­тент­нос­тей при вив­че­нні пе­діат­рії. В хо­ді за­хо­ду бу­ло роз­кри­то твор­чу ла­бо­ра­то­рію дос­від­чених вик­ла­да­чів пе­діат­рів ме­дич­них ко­лед­жів, пред­став­ле­ні ме­то­дич­ні ре­ко­мен­да­ції що­до  ефек­тив­но­го про­ве­дення за­нять з ме­тою між­дис­цип­лі­нар­ної ін­тег­рації, яка ви­рі­шує зав­дання ор­га­ніч­но­го злиття но­вої те­ми з по­пе­ред­ні­ми і нас­туп­ни­ми, виз­на­чення ло­гіч­них зв’язків між дис­цип­лі­на­ми і об’єд­нання їх в єди­ну сис­те­му.

 

 

 

 

Залишити коментар

Календар
Грудень 2016
П В С Ч П С Н
« Лис   Січ »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
наші координати

тел. приймальна директора Венгрин Н.О. (03656)3-23-82

тел. заступника директора з навчальної роботи Кислюк Ж.М. (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Приходько Л.А.(03656)4-12-43

електронна пошта dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 08.01.2020
ВКНЗ "Дубенський медичний коледж"
код 05506997
р/р UA 508201720314261003201025273
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 8.01.2020
ВКНЗ "Дубенський медичний коледж"
код 05506997
р/р 518201720314231003202025273
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
Плани закупівель
2014 © Дубенський медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design