Зустріч зі Святійшим

  • Категорія запису:Новини

DSC01653На­пе­ре­дод­ні Но­во­го ро­ку та Різ­двя­них свят ди­рек­тор ко­лед­жу, го­ло­ва Ві­до­крем­ле­но­го під­роз­ді­лу «Рів­ненсь­ка об­лас­на ор­га­ні­за­ція» ГО «Ук­раїнсь­ка лі­га роз­вит­ку па­ліа­тив­ної та хос­піс­ної до­по­мо­ги» На­дія Вен­грин зі сту­ден­та­ми ма­ли приєм­ну на­го­ду при­ві­та­ти Свя­тій­шо­го Пат­ріар­ха Київсь­ко­го і Всієї Ру­си-Ук­раї­ни Фі­ла­ре­таDSC01657 з прий­деш­ні­ми свя­та­ми і по­ба­жа­ли доб­ро­го здо­ров’я, ду­хов­ної ра­дос­ті, Бо­жої по­мо­чі в ут­во­ренні Єди­ної По­міс­ної Ук­раїнсь­кої Пра­вос­лав­ної Цер­кви! Йо­го Свя­тість зуст­рі­ла гос­тей ра­до і теп­ло, він всі­ляко підт­ри­мує Ду­бенсь­кий хос­піс, яким опі­кується ме­дич­ний ко­ледж. Всі учас­ни­ки зуст­рі­чі от­ри­ма­ли у по­да­ру­нок мо­ли­тов­нич­ки і пра­вос­лав­ні цер­ков­ні ка­лен­да­рі та Бо­же бла­гос­ло­віння Свя­тій­шо­го Пат­ріар­ха Фі­ла­ре­та.