тематичне удосконалення

  • Категорія запису:Новини

Впро­довж 2016 ро­ку від­ді­ле­нням піс­лядип­лом­ної ос­ві­ти Ду­бенсь­ко­го ме­дич­но­го ко­лед­жу про­во­ди­лося те­ма­тич­не удос­ко­на­лення го­лов­них, стар­ших сес­тер ме­дич­них зак­ла­дів охо­ро­ни здо­ров’я Рів­нен­щи­ни та їх ре­зер­ву з пи­тань не­від­клад­них ста­нів. Про ак­туаль­ність та ефек­тив­ність да­но­го цик­лу зас­від­чують від­гу­ки слу­ха­чів:15 «Ми щи­ро дя­кує­мо усім, хто був за­дія­ний в ор­га­ні­за­ції та про­ве­де­нні кур­сів те­ма­тич­но­го вдос­ко­на­ле­ння на ба­зі Ду­бенсь­ко­го ме­дич­но­го ко­лед­жу. Одер­жа­на ін­фор­ма­ція бу­ла ці­ка­вою, необ­хід­ною і ко­рис­ною. За та­кий ко­рот­кий тер­мін ми змог­ли здо­бу­ти всю пов­но­ту знань і на­ви­чок, необ­хід­них в на­шій ро­бо­ті, а особ­ли­вістю ста­ло те, що всі от­ри­ма­ні зна­ння мож­на від­ра­зу від­пра­цю­ва­ти на ма­ке­тах і ма­не­ке­нах. Про­си­мо роз­ши­ри­ти, по мож­ли­вос­ті, те­ма­ти­ку занять для ме­дич­них сес­тер за усі­ма про­фі­лями ро­бо­ти. Вдяч­ні Вам за те, що не шко­ду­ва­ли сил і ча­су й спря­му­ва­ли свій та­лант на на­шу спіль­ну спра­ву.» Ми­рос­ла­ва Бо­ляче­вець, го­лов­на мед­сес­тра та ко­лек­тив стар­ших ме­дич­них сес­тер цент­раль­ної місь­кої лі­кар­ні м. Рів­не.

«Під час нав­чання от­ри­ма­ла до­дат­ко­вий «моз­ко­вий штурм» що­до но­вої ін­фор­ма­ції за нап­ря­мом «Не­відк­лад­на до­по­мо­га». Зав­дя­ки пра­виль­ній ор­га­ні­за­ції кур­сів тео­ре­тич­ні нав­чання чер­гу­ва­лися з ви­ко­рис­та­нням прак­тич­них на­ви­чок. Та­кий фор­мат про­ве­дення за­нять за­ре­ко­мен­ду­вав се­бе як більш ефек­тив­ний та ін­фор­ма­цій­но на­пов­не­ний. Вик­ла­даць­кий склад зас­лу­го­вує на особ­ли­ві сло­ва по­дя­ки за ви­со­кий про­фе­сіо­на­лізм. В по­даль­шо­му че­ка­ти­ме­мо на но­ві нап­рями кур­сів те­ма­тич­но­го удос­ко­на­лення для під­ви­щення ква­лі­фі­ка­ції стар­ших сес­тер ме­дич­них та їх­ньо­го ре­зер­ву.» Ві­ра Ку­хар­чук, стар­ша сест­ра ме­дич­на від­ді­лення пла­но­вої хі­рур­гії КЗ «Рів­ненсь­ка об­лас­на ди­тя­ча лі­кар­ня»РОР.

«На сьо­год­ні ду­же ба­га­то но­во­го ма­те­ріа­лу як у за­ко­но­дав­чій ба­зі, так і в на­да­нні не­від­клад­ної  до­по­мо­ги, в лі­ку­ва­нні хво­рих. І не­має зна­чення, який стаж у мед­пра­ців­ни­ка – 10, 26 чи 30 ро­ків. Та­кі кур­си мають ве­ли­ке зна­чення у під­ви­ще­нні на­ших знань і вмінь. Та­кож важ­ли­вою бу­ла кіль­кість кур­сан­тів. Ад­же ко­ли їх не біль­ше 25 чо­ло­вік, кра­ще сприй­мається ма­те­ріал, мож­на за­да­ти за­пи­тання, яке те­бе ці­ка­вить, і ду­же важ­ли­во прак­тич­но прой­ти по­да­ний ма­те­ріал. Та­кож хо­ті­лося б ма­ти біль­шу кіль­кість пу­ті­вок на та­кі кур­си.» Люд­ми­ла Це­люк, го­лов­на ме­дич­на сес­тра КЗ «Рів­ненсь­кий ра­йон­ний центр ПМСД».

13«Особ­ли­во зруч­ною бу­ла тиж­не­ва три­ва­лість кур­сів. Та­кож бу­ла ці­ка­вою по­да­ча ма­те­ріа­лу та йо­го зміст з не­від­клад­них ста­нів у вис­ту­пах О.А.Уш­ке­ви­ча. Ад­же са­ме фельд­шер пер­ший на­дає не­відк­лад­ну до­по­мо­гу на се­лі. Ду­же ко­рис­ни­ми бу­ли лек­ції про гі­пер­то­ніч­ний криз, не­від­клад­ні ста­ни у нев­ро­ло­гії, про лі­ку­вання і до­по­мо­гу при рап­то­вій смер­ті, при трав­мах та арт­ро­зах, опі­ках і від­мо­ро­женнях, з ос­нов ра­діо­ло­гіч­ної без­пе­ки та з ін­фек­цій­них хво­роб.» Оль­га Яков­чук, за­ві­ду­вач ФАПу с.Іскра, Рів­ненсь­кий ра­йон.

«Прой­шов­ши кур­си те­ма­тич­но­го вдос­ко­на­лення з не­відк­лад­них ста­нів для стар­ших ме­дич­них сес­тер та їх­ньо­го ре­зер­ву на ба­зі Цен­тру екст­ре­ної ме­дич­ної до­по­мо­ги та ме­ди­ци­ни ка­тас­троф ,ми отри­ма­ли ба­га­то на­ви­чок та по­зи­тив­них емо­цій. Хо­че­мо по­дя­ку­ва­ти всім лі­ка­рям-вик­ла­да­чам, які, нез­ва­жаю­чи на ве­ли­ке на­ван­та­ження на ос­нов­ній ро­бо­ті, змог­ли по­ді­ли­тися свої­ми зна­ння­ми. Особ­ли­ва по­дя­ка в ор­га­ні­за­ції го­ло­ві Асо­ціа­ції Ра­мані­ши­ній-Ла­новсь­кій Люд­ми­лі Кос­тян­ти­нів­ні, а в про­ве­де­нні кур­сів – зас­туп­ни­ку го­лов­но­го лі­ка­ря Цен­тру ЕМД та МК Ушке­ви­чу Оле­гу Ар­ка­дійо­ви­чу. Зав­дя­ки їх­ньо­му про­фе­сіона­ліз­му та ме­дич­ним на­вич­кам за­няття про­во­ди­лися на ви­со­ко­му рів­ні. Ме­дич­ні сест­ри КЗ «Об­лас­ний пе­ри­на­таль­ний центр» РОР дя­кують усім вик­ла­да­чам за вклад в удос­ко­на­лення про­фе­сій­но­го рів­ня.» Ка­те­ри­на Ве­лич­ко, зас­туп­ник го­лов­но­го лі­ка­ря з мед­сест­ринс­тва КЗ «Об­лас­ний пе­ри­на­таль­ний центр» РОР.