«Різдвяні Містерії»

  • Категорія запису:Новини

IMG_2300В гар­но приб­ра­ній за­лі, спов­не­ній но­во­річ­но­го наст­рою, 15 гру­дня 2016р. в на­шо­му ме­дич­но­му ко­лед­жі бу­ла про­ве­де­на від­кри­та ви­хов­на го­ди­на на те­му: «Різ­двя­ні Міс­те­рії». Під­го­тов­ку за­хо­ду здійс­ни­ла вик­ла­дач ана­то­мії лю­ди­ни Швид­ко Ю.В. та сту­ден­ти БЛ 209 гру­пи. На ви­хов­ній го­ди­ні бу­ли від­тво­ре­ні на­род­ні тра­ди­ції свят­ку­вання Різ­два Хрис­то­во­го. Зву­ча­ли ко­ляд­ки та щед­рів­ки на­шо­го краю, піс­ні та вір­ші. Сту­ден­ти на­ма­га­лися пе­ре­да­ти особ­ли­вос­ті по­бу­ту, ін­тер’єр ук­раїнсь­кої на­род­ної ха­ти, гос­тин­ність ук­раїнсь­кої сім’ї. Ди­ву­ва­ли ба­гатс­тво та різ­но­ма­ніття кос­тю­мів які ви­ко­рис­то­ву­ва­лися під час дійс­тва. Пе­ред гля­да­ча­ми пос­та­ли і ко­за­ки, і Ірод, пас­ту­хи та ін­ші. Всі при­сут­ні діз­на­лися ба­га­то но­во­го про іс­то­рію, на­ро­доз­навс­тво та тра­ди­ції Ук­раїнсь­ко­го на­ро­ду.