зорі народжуються на землі

  • Категорія запису:Новини

IMG_240112 гру­дня 2016 ро­ку в на­шо­му ко­лед­жі пре­зен­ту­ва­ли но­вий ви­пуск аль­ма­на­ху «Зо­рі на­род­жую­ться на зем­лі». Цьо­го­річ ви­да­ння аль­ма­на­ху прис­вя­ти­ли 25-річ­чю Не­за­леж­нос­ті Ук­раї­ни та 20-річ­чю Кон­сти­ту­ції Укра­їни. До збір­ки ввій­шли ро­бо­ти на­ших сту­ден­тів. Це вір­ші Пав­ла Со­пі­жука,  Оль­ги Шми­гель­ської, Бог­да­ни Яро­щук, Ма­рії Са­ва­ринсь­кої, Оле­ни Под­вор­ної, Те­тяни Ів­чук, Ма­р’яни Кос­тик, Іри­ни Ро­ма­нюк, а та­кож світ­ли­ни Лі­дії Бу­чин­ської та Анас­та­сії Шах.IMG_2382 В хо­ді за­хо­ду сту­ден­ти І кур­сів ма­ли змо­гу поз­на­йо­ми­тис з до­пи­су­ва­ча­ми та на­со­ло­ди­тися пое­зією в ав­торсь­ко­му ви­ко­на­нні. За до­по­мо­гою слай­дів при­сут­ні пе­рег­ля­ну­ли твор­чі ро­бо­ти, світ­ли­ни, ілюс­тра­ції до аль­ма­на­ху, озна­йоми­лися з кож­ним роз­ді­лом кни­ги. Під час пре­зен­та­ції всім до­пи­су­ва­чам бу­ли вру­че­ні при­мір­ни­ки аль­ма­на­ху «Зо­рі на­род­жуються на зем­лі».