Вищий комунальний навчальний заклад
"Дубенський медичний коледж"
Рівненської обласної ради
DUBNOMED@UKR.NET м. Дубно, вул. К. Острозького, 25
Тел./факс: (03656) 3-23-82
тел.: (03656) 3-23-72

IMG_240112 гру­дня 2016 ро­ку в на­шо­му ко­лед­жі пре­зен­ту­ва­ли но­вий ви­пуск аль­ма­на­ху «Зо­рі на­род­жую­ться на зем­лі». Цьо­го­річ ви­да­ння аль­ма­на­ху прис­вя­ти­ли 25-річ­чю Не­за­леж­нос­ті Ук­раї­ни та 20-річ­чю Кон­сти­ту­ції Укра­їни. До збір­ки ввій­шли ро­бо­ти на­ших сту­ден­тів. Це вір­ші Пав­ла Со­пі­жука,  Оль­ги Шми­гель­ської, Бог­да­ни Яро­щук, Ма­рії Са­ва­ринсь­кої, Оле­ни Под­вор­ної, Те­тяни Ів­чук, Ма­р’яни Кос­тик, Іри­ни Ро­ма­нюк, а та­кож світ­ли­ни Лі­дії Бу­чин­ської та Анас­та­сії Шах.IMG_2382 В хо­ді за­хо­ду сту­ден­ти І кур­сів ма­ли змо­гу поз­на­йо­ми­тис з до­пи­су­ва­ча­ми та на­со­ло­ди­тися пое­зією в ав­торсь­ко­му ви­ко­на­нні. За до­по­мо­гою слай­дів при­сут­ні пе­рег­ля­ну­ли твор­чі ро­бо­ти, світ­ли­ни, ілюс­тра­ції до аль­ма­на­ху, озна­йоми­лися з кож­ним роз­ді­лом кни­ги. Під час пре­зен­та­ції всім до­пи­су­ва­чам бу­ли вру­че­ні при­мір­ни­ки аль­ма­на­ху «Зо­рі на­род­жуються на зем­лі».

Залишити коментар

Online запитання приймальній комісії
37
наші координати

тел. приймальна директора Венгрин Н.О. (03656)3-23-82

тел. заступника директора з навчальної роботи Кислюк Ж.М. (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Приходько Л.А.(03656)4-12-43

електронна пошта dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 28.05.2020
ВКНЗ "Дубенський медичний коледж"
код 05506997
р/р UA 508201720314261003201025273
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 28.05.2020
ВКНЗ "Дубенський медичний коледж"
код 05506997
р/р 518201720314231003202025273
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
Плани закупівель
НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУального захисту
https://www.youtube.com/channel/UCSd6HJSZ9pWKTFnbpatJpLQ?view_as=subscriber
2014 © Дубенський медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design