Між­на­род­ний мов­но-лі­те­ра­тур­ний кон­курс

  • Категорія запису:Новини

оля2Що­річ­но в Ук­раї­ні про­во­диться Між­на­род­ний мов­но-лі­те­ра­тур­ний кон­курс уч­нівсь­кої та сту­ден­тської мо­ло­ді іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка. Про­ве­дення цьо­го кон­кур­су сприяє під­не­сенню прес­ти­жу ук­раїнсь­кої мо­ви і лі­те­ра­ту­ри у мо­ло­до­го по­ко­ління, під­ви­щення рівня за­галь­ної мов­ної куль­ту­ри, ви­хо­ва­нню в йо­го учас­ни­ків по­чуття гор­дос­ті за свій на­род, лю­бо­ві до рід­но­го краю, вша­ну­вання Ве­ли­ко­го Коб­заря, пое­та сві­то­во­го рів­ня – Т.Г. Шев­чен­ка. Цей рік не став вик­лю­че­нням . Пер­ший етап цьо­го кон­кур­су в на­шо­му ко­лед­жі про­хо­див в лис­то­па­ді 2016 ро­ку. Пе­ре­мож­цем ста­ла сту­ден­тка БЛ-109 кур­су Оль­га При­сяжнюк. 3 груд­ня про­хо­див об­лас­ний етап, де Оль­га гід­но пред­ста­ви­ла наш зак­лад та по­сі­ла ІІ міс­це. Ві­тає­мо та ба­жає­мо по­даль­ших пе­ре­мог!