Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ - УКРАЇНСЬКА
DUBNOMED@UKR.NET м. Дубно, вул. К. Острозького, 25
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (095) 402-3545; (093) 389-3671

оля2Що­річ­но в Ук­раї­ні про­во­диться Між­на­род­ний мов­но-лі­те­ра­тур­ний кон­курс уч­нівсь­кої та сту­ден­тської мо­ло­ді іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка. Про­ве­дення цьо­го кон­кур­су сприяє під­не­сенню прес­ти­жу ук­раїнсь­кої мо­ви і лі­те­ра­ту­ри у мо­ло­до­го по­ко­ління, під­ви­щення рівня за­галь­ної мов­ної куль­ту­ри, ви­хо­ва­нню в йо­го учас­ни­ків по­чуття гор­дос­ті за свій на­род, лю­бо­ві до рід­но­го краю, вша­ну­вання Ве­ли­ко­го Коб­заря, пое­та сві­то­во­го рів­ня – Т.Г. Шев­чен­ка. Цей рік не став вик­лю­че­нням . Пер­ший етап цьо­го кон­кур­су в на­шо­му ко­лед­жі про­хо­див в лис­то­па­ді 2016 ро­ку. Пе­ре­мож­цем ста­ла сту­ден­тка БЛ-109 кур­су Оль­га При­сяжнюк. 3 груд­ня про­хо­див об­лас­ний етап, де Оль­га гід­но пред­ста­ви­ла наш зак­лад та по­сі­ла ІІ міс­це. Ві­тає­мо та ба­жає­мо по­даль­ших пе­ре­мог!

Залишити коментар

Наші координати та реквізити

тел. приймальна в.о. директора Кислюк Ж. М.

(03656)3-23-82, (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Бухальська Н.В.

(03656)4-12-43

електронна пошта

dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 12.02.2021
КЗ "Дубенський фаховий медичний коледж" РОР
код 05506997
р/р UA 628201720314201005201025273
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 12.02.2021
КЗ "Дубенський фаховий медичний коледж" РОР
код 05506997
р/р UA 878201720314271005202025273
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУального захисту
2014-2020 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design