Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (телефонувати з 30.06.2022) +38 (098) 034-89-10
dubnomed@ukr.net
Мова освітнього процесу - українська

15317895_1177519682302984_3704647665753915682_n 9 гру­дня  сту­ден­ти Ду­бенсь­ко­го ме­дич­но­го ко­лед­жу, в рам­ках тижня пра­во­вих знань, ста­ли учас­ни­ка­ми  ман­дрів­но­го між­на­род­но­го фес­ти­валю до­ку­мен­таль­но­го кі­но „DOCU  DAYS  UA”. Пред­став­ник РОГО „Ко­мі­тет ви­бор­ців Ук­раї­ни” Олек­сій Го­рець­кий  пре­зен­ту­вав до пе­рег­ляду  до­ку­мен­таль­ні стріч­ки ук­раїнсь­ко­го ре­жи­се­ра  Сер­гія Ли­сен­ка „Єв­ро­май­дан  SOS” і „Кан­це­лярсь­ка сот­ня”. Вра­жаю­чі філь­ми про іс­то­рич­ні по­дії не­дав­нього ми­ну­ло­го  та во­лон­терсь­кі іні­ціа­ти­ви, які і сьо­год­ні під­три­мують за­хис­ни­ків у зо­ні АТО. Сту­ден­ти, вра­же­ні від­вер­ти­ми роз­по­ві­дя­ми го­лов­них ге­роїв,  емо­цій­но пе­ре­жи­ва­ли по­дії Ре­во­люції Гід­нос­ті.

Комментарии закрыты.

До уваги молодших спеціалістів з медичною освітою.
Реєстрація слухачів на цикл тематичного удосконалення "Школа старшої медичної сестри - невідкладні стани" (з 03.10.2022 по 07.10.2022), триватиме до 03.10.2022 включно.

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

Цикл підвищення кваліфікації буде проводитися з використанням технологій дистанційного навчання.

Заповнений корінець путівки та витяг із наказу про направлення на підвищення кваліфікації, просимо надіслати за адресою: м. Дубно, вул. К. Острозького, 25, ВП "ДУБЕНСЬКИЙ ФАХОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ" КЗВО "РІВНЕНСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ" РОР
ВІДЕО
Корисні посилання

pd-ru

pd-ru

pd-ru

pd-ru

pd-ru

2014-2022 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design