5 грудня – Міжнародний день волонтера

  • Категорія запису:Новини

Рисунок1Ди­рек­ція ко­лед­жу щи­ро  ві­тає усіх сту­ден­тів – во­лон­те­рів. Що­де­нно реа­гую­чи на сус­піль­ні вик­ли­ки й біль ок­ре­мої лю­ди­ни, за пок­ли­ком сер­ця, за своїм мо­раль­ним обо­в’яз­ком на­ші во­лон­те­ри завж­ди го­то­ві під­три­ма­ти всіх, хто пот­ре­бує до­по­мо­ги. Во­лон­тер у пе­рек­ла­ді з ан­глійсь­кої мо­ви оз­на­чає доб­ро­віль­ний по­міч­ник, який ціл­ком бе­зоп­лат­но пра­цює  там, де пот­ріб­на йо­го до­по­мо­га. Во­лон­терсь­кий рух у ко­лед­жі – це  рух спів­чуття, со­лі­дар­нос­ті з пот­ре­ба­ми  ін­ших, а та­кож гли­бо­ка по­ва­га до всіх лю­дей.  Дя­кує­мо во­лон­те­рам , що  свій  віль­ний час і час­точ­ку ду­ші прис­вячують сус­піль­ним спра­вам, бе­ру­чи участь у всі­ляких ак­ціях, прог­ра­мах со­ціаль­ної взає­мо­до­по­мо­ги. Ба­жає­мо кож­но­му во­лон­те­ру го­рі­ти своєю сп­ра­вою, за­палю­ючи  доб­ром людей нав­ко­ло.