Вищий комунальний навчальний заклад
"Дубенський медичний коледж"
Рівненської обласної ради
DUBNOMED@UKR.NET м. Дубно, вул. К. Острозького, 25
Тел./факс: (03656) 3-23-82
тел.: (03656) 3-23-72

Рисунок1Ди­рек­ція ко­лед­жу щи­ро  ві­тає усіх сту­ден­тів – во­лон­те­рів. Що­де­нно реа­гую­чи на сус­піль­ні вик­ли­ки й біль ок­ре­мої лю­ди­ни, за пок­ли­ком сер­ця, за своїм мо­раль­ним обо­в’яз­ком на­ші во­лон­те­ри завж­ди го­то­ві під­три­ма­ти всіх, хто пот­ре­бує до­по­мо­ги. Во­лон­тер у пе­рек­ла­ді з ан­глійсь­кої мо­ви оз­на­чає доб­ро­віль­ний по­міч­ник, який ціл­ком бе­зоп­лат­но пра­цює  там, де пот­ріб­на йо­го до­по­мо­га. Во­лон­терсь­кий рух у ко­лед­жі – це  рух спів­чуття, со­лі­дар­нос­ті з пот­ре­ба­ми  ін­ших, а та­кож гли­бо­ка по­ва­га до всіх лю­дей.  Дя­кує­мо во­лон­те­рам , що  свій  віль­ний час і час­точ­ку ду­ші прис­вячують сус­піль­ним спра­вам, бе­ру­чи участь у всі­ляких ак­ціях, прог­ра­мах со­ціаль­ної взає­мо­до­по­мо­ги. Ба­жає­мо кож­но­му во­лон­те­ру го­рі­ти своєю сп­ра­вою, за­палю­ючи  доб­ром людей нав­ко­ло.

Залишити коментар

Online запитання приймальній комісії
37
наші координати

тел. приймальна директора Венгрин Н.О. (03656)3-23-82

тел. заступника директора з навчальної роботи Кислюк Ж.М. (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Приходько Л.А.(03656)4-12-43

електронна пошта dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 28.05.2020
ВКНЗ "Дубенський медичний коледж"
код 05506997
р/р UA 508201720314261003201025273
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 28.05.2020
ВКНЗ "Дубенський медичний коледж"
код 05506997
р/р 518201720314231003202025273
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
Плани закупівель
НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУального захисту
https://www.youtube.com/channel/UCSd6HJSZ9pWKTFnbpatJpLQ?view_as=subscriber
2014 © Дубенський медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design