Тиждень терапії у коледжі

  • Категорія запису:Новини

8З ме­тою пог­либ­лення знань з дис­цип­лін те­ра­пев­тич­но­го спря­му­вання, про­па­ган­ди здо­ро­во­го спо­со­бу життя та фор­му­вання здо­ров’я­збе­рі­гаю­чих ком­пе­тен­тнос­тей сту­ден­тів з 28 лис­то­па­да по 2 грудня 2016 ро­ку  в ко­лед­жі  прой­шов тиж­день пред­ме­тів цик­ло­вої ко­мі­сії про­фе­сій­ної та прак­тич­ної під­го­тов­ки те­ра­пев­тич­но­го спря­му­вання. В рам­ках тиж­ня бу­ло про­ве­де­не від­кри­те за­сі­дання гур­тка внут­ріш­ньої ме­ди­ци­ни  «Підс­туп­ний во­рог»      при­уро­че­не до Всес­віт­ньо­го Дня бо­роть­би з пнев­мо­нія­ми під ке­рів­ницт­вом Оль­ги Ми­ко­лаїв­ни Тка­чук. 61 грудня вик­ла­да­чі ін­фек­то­ло­гії Шу­ля­ка Т.М. і Па­ра­сюк Л.В. зі сту­ден­та­ми ІІІ кур­су про­ве­ли са­ні­тар­но-ос­віт­ню ак­цію до Всес­віт­ньо­го Дня бо­роть­би зі СНІДом. Ду­бен­ча­нам бу­ли роз­да­ні бук­ле­ти з ін­фор­ма­цією про хво­ро­бу та про­фі­лак­ти­ку СНІДу.  До Всес­віт­ньо­го Дня ін­ва­лі­дів чле­ни гур­тка за­галь­но­го дог­ля­ду під ке­рів­ницт­вом Пи­са­ної М.І. та До­ро­ні­ної Т.М. про­ве­ли  бе­сі­ди  з па­цієн­та­ми хос­пі­су про про­фі­лак­ти­ку зак­ре­пів.