Відокремлений підрозділ
"Дубенський фаховий
медичний коледж"

КЗВО "Рівненська медична академія"
Рівненської обласної ради
МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ - УКРАЇНСЬКА
DUBNOMED@UKR.NET м. Дубно, вул. К. Острозького, 25
Тел./факс: (03656) 3-23-82; (03656) 3-23-72
тел.: приймальної комісії (095) 402-3545; (093) 389-3671

8З ме­тою пог­либ­лення знань з дис­цип­лін те­ра­пев­тич­но­го спря­му­вання, про­па­ган­ди здо­ро­во­го спо­со­бу життя та фор­му­вання здо­ров’я­збе­рі­гаю­чих ком­пе­тен­тнос­тей сту­ден­тів з 28 лис­то­па­да по 2 грудня 2016 ро­ку  в ко­лед­жі  прой­шов тиж­день пред­ме­тів цик­ло­вої ко­мі­сії про­фе­сій­ної та прак­тич­ної під­го­тов­ки те­ра­пев­тич­но­го спря­му­вання. В рам­ках тиж­ня бу­ло про­ве­де­не від­кри­те за­сі­дання гур­тка внут­ріш­ньої ме­ди­ци­ни  «Підс­туп­ний во­рог»      при­уро­че­не до Всес­віт­ньо­го Дня бо­роть­би з пнев­мо­нія­ми під ке­рів­ницт­вом Оль­ги Ми­ко­лаїв­ни Тка­чук. 61 грудня вик­ла­да­чі ін­фек­то­ло­гії Шу­ля­ка Т.М. і Па­ра­сюк Л.В. зі сту­ден­та­ми ІІІ кур­су про­ве­ли са­ні­тар­но-ос­віт­ню ак­цію до Всес­віт­ньо­го Дня бо­роть­би зі СНІДом. Ду­бен­ча­нам бу­ли роз­да­ні бук­ле­ти з ін­фор­ма­цією про хво­ро­бу та про­фі­лак­ти­ку СНІДу.  До Всес­віт­ньо­го Дня ін­ва­лі­дів чле­ни гур­тка за­галь­но­го дог­ля­ду під ке­рів­ницт­вом Пи­са­ної М.І. та До­ро­ні­ної Т.М. про­ве­ли  бе­сі­ди  з па­цієн­та­ми хос­пі­су про про­фі­лак­ти­ку зак­ре­пів.

Залишити коментар

Наші координати та реквізити

тел. приймальна в.о. директора Кислюк Ж. М.

(03656)3-23-82, (03656)3-23-72

тел. головного бухгалтера Бухальська Н.В.

(03656)4-12-43

електронна пошта

dubnomed@ukr.net

реквізити оплати за навчання
дійсні станом на 12.02.2021
КЗ "Дубенський фаховий медичний коледж" РОР
код 05506997
р/р UA 628201720314201005201025273
УДКСУ Рівненської області

реквізити оплати за гуртожиток
дійсні станом на 12.02.2021
КЗ "Дубенський фаховий медичний коледж" РОР
код 05506997
р/р UA 878201720314271005202025273
УДКСУ Рівненської області

ЗНО

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

0322422660 – телефон гарячої лінії Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

Подвійний диплом
pd-ru
НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО З ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУального захисту
2014-2020 © Дубенський фаховий медичний коледж • Розробка сайту: Umkka Design